МК ще финансира проекти по опазване на културното наследство

МК ще финансира проекти по опазване на културното наследство

Министерство на културата обяви сесия за финансова подкрепа на тема: „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии". Това съобщават от пресцентъра на министерството.

Общата сума за финансиране на проектите е 400 000 лв. Максималната сума, за която може да кандидатства един проект, е 40 000 лв. Финансирането ще се отпуска 100% авансово и няма да се изисква съфинансиране.  

Ще се финансират дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.): 

- за постоянни и временни експозиции: актуализиране на текстове, графични материали, изображения и анотации, етикети, превод на текстове, фотоси, карти, изработване на банери, постери, рекламни материали и др.; 

- помощни материали, осигуряващи достъп до експозицията на хора с увреждания (лупи, брайлов надпис на анотационни текстове, аудиогидове, тактилни карти и изображения, мобилни приложения, макети, видеофилми за експозиция, разположена в недостъпна среда и др.); 

- дизайн на експозиционни пространства; 

- консервационно-реставрационни дейности на движими културни ценности, закупуване на материали за нуждите на консервационно-реставрационните лаборатории на музеите/художествените галерии; 

- изложби в интернет среда, представящи движими културни ценности; 

- каталози и печатни издания на музеи/художествени галерии; 

- дейности по дигитализация на движими културни ценности от фонда на музеите/художествените галерии (заснемане, попълване на мета данни, съхранение на електронен носител, онлайн представяне на интернет страницата); 

- материали за фондохранилища: измерители за температура и влажност, влагоуловители, овлажнители, кутии за съхраняване на архивни материали, специализирани класьори, оборудване за съхранение на движими културни ценности, опаковки за транспортиране на културни ценности и др.; 

- закупуване или изработка на музеен реквизит за постоянни експозиции; специализирано осветление за експозицията, постаменти, подвижни паравани, поставки и системи за окачване на експонати; манекени, подходящи за музейна експозиция; 

- дизайн и изработка на музейни сувенири (с уточнени авторски права); 

- създаване на образователни програми, включително и такива, които са достъпни в дигитална среда. 

Допустими са и проекти, които са подавани по предходни сесии на същата тема, но не са получили финансиране. От министерството уточняват, че няма да бъдат финансирани строително-ремонтни дейности, фотодокументални изложби,  режийни и представителни разходи, както и закупуването на материали с единична стойност равни или над 1000 лв. без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лв. без ДДС. Няма да се финансират и разходи по проекта, направени преди неговото начало.   

Подкрепата ще се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.  

Проектите могат да се подават в деловодството на Министерство на културата до 24.11.2020 г. включително. Допълнителна информация маже да се намери на страницата на министерството.
 

Още по темата във

facebook
Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Сподели тази статия в: