G2B Държавата в подкрепа на бизнеса: Фонд на фондовете

G2B Държавата в подкрепа на бизнеса: Фонд на фондовете Снимка: Pixabay

Фонд на фондовете или Фонд мениджър на финансовите инструменти в България.

В своята презентация на форума G2B Държавата в подкрепа на бизнеса Владимир Данаилов, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фонд на фондовете, посочи, че Фондът на фондовете управлява средствата от 1,2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“. Основната дейност на Фонд на фондовете (ФнФ)е структуриране и управление на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020 и изграждане на мрежа от фондове за дялово инвестиране.
 
Финансовите инструменти (ФИ) са алтернативен на безвъзмездната помощ начин на финансиране, който придобива все по-важна роля в бюджета на Европейския съюз. Насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, ФИ осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие и оказват подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономическо развитие. ФИ дават възможност за възвръщане (рециклиране) на средства, които могат да бъдат използвани повторно. 

Владимир Данаилов посочи, че „финансовите инструменти не дават риба, а дават въдица на компаниите"

Те са насочени към целеви групи крайни потребители с икономически жизнеспособни проекти - конкурентоспособните МСП, иновативните компании и стартъп компаниите. Те помагат за отстраняване на идентифицирани несъвършенства на пазара и за постигане на стратегически цели и политики на ЕС и играят важна роля в политиката на сближаване на ЕС през програмния период 2014-2020 г.
 
Основно финансовите инструменти са структурирани в две групи: дългови и дялови.
 
Дълговите ФИ са кредити и гаранции, които се предоставят на МСП и големи предприятия. 
Девет банки отпускат антикризисни кредити на МСП, гарантирани от Фонда на фондовете (ФнФ), в отговор на икономическата криза, свързана с COVID-19.
Чрез новия си гаранционен продукт „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ ФнФ поема част от кредитния риск на финансовите институции при отпускане на нови заеми на МСП без достатъчно обезпечения, но с необходимост от подкрепа в сегашната тежка ситуация. По този начин ФнФ улеснява достъпа на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително за задоволяване на потребностите от ликвидност и/или за преодоляване на финансови  затруднения, които се дължат на COVID-19 или се утежняват от него. Фондът предлага гаранция до 80% от размера на всеки кредит, срещу което съответната банка предлага финансиране при преференциални лихви и занижени изисквания към обезпеченията. Структурата на продукта предвижда комбиниране на гаранционен инструмент и лихвена субсидия за предприятия, които изпитват ликвидни затруднения, но са готови да задържат персонала си.
По този инструмент ФнФ разполага с ресурс 214,3 млн. лева.
Втората група финансови инструменти - дяловите инвестиции, се предоставят от фондовете за дялово инвестиране, които освен начално финансиране, осъществяват и бизнес консултации, менторство, оперативна и стратегическа подкрепа.
 
Владимир Данаилов посочи, че Фондът на фондовете разполага с необходимия ресурс финансови инструменти и фондове-посредници, натрупан през изминалите 4 години. През следващите 3 години следва инвестиционен режим и ще продължава набирането на нови посредници.


На пазара вече активно работят четири фонда за дялово и квази-дялово финансиране. Те ще подкрепят близо 400 на брой малки и средни предприятия с общ ресурс от около 200 млн. лв. 
„Иновейшън капитал“, който разполата с 30,5 млн. лева капитал и отпуска до 100 000 лева. До момента е подпомогнал 250 предприятия.
„Витоша венчър партнърс“ разполага с 38 млн. лева капитал и отпуска до 1 млн. лева кредити за ускоряване и начално финансиране на стартиращи предприятия.
„Ню Вижън-3“ разполага с 42,5 млн. лв. капитал и отпуска до 2 млн. лева кредити на напреднали в разработване на продукта и на прототипи компании.
„Морнингсайд Хил“ разполага с 55, 9 млн. лева рисков капитал за подкрепа на компании в зряла фаза, които излизат на нови пазари. 
 
Специален инструмент е кредитен портфейл с капитал 160 млн. лева, които се очаква да нарастнат значително. ФнФ предоставя портфейлни гаранции на финансови посредници за покритие на загубите от неплащане от дефинираните целеви групи крайни получатели. Повечето продукти на Дружеството в тази връзка предвиждат гаранциите да покриват до 70-80% от загубите на ниво индивидуален кредит, но не повече от 25% на ниво кредитен портфейл (таван на загубите).
Портфейлни гаранции се предвиждат по следните две оперативни програми, с които Фонд на фондовете има подписани финансови споразумения:
ОПИК 2014-2020 г. - Портфейлни гаранции с таван на загубите за иновации и енергийна ефективност за МСП и големи предприятия и
ОПРЧР 2014-2020 г. - Портфейлни гаранции с таван на загубите за микрофинансиране.

Нов финансов инструмент с ресурс от 40 млн. лева е предназначен за земеделските производители и други бизнеси в селските райони, с удължен гратисен период, по-ниски от пазарните лихви и облекчени условия за кандидатстване. Таванът за фермери е 1 млн. лева. Право на заем при облекчени условия ще имат и неземеделски дейности като производство и продажба на продукти, занаяти, услуги – счетоводни, комунално-битови, ветеринарни, информационни, грижа за старите хора и др. Максималният размер в този случай е 600 000 лева за инвестиционни цели и оборотни средства.

Фонд за градско развитие (ФГР) е инструмент, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове и се явява продължение на инициативата JESSICA от предходния програмен период.
Новото е, че финансирането обхваща 39 общини, в сравнение със 7 през миналия програмен период, а средствата са значително повече – 540 млн. лева. Заемите са насочени към общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства, физически лица и други. Те подкрепят проекти, подобряващи градската среда, стимулиращи икономически растеж в регионите и повишаването на енергийната ефективност. В рамките на предвидената сума 140 млн. лева са насочени в подкрепа на културното наследство и регионалния туризъм.
  
По време на форума беше представена интерактивната онлайн платформа МСП съветник, даваща подробна информация за редица програми за финансиране на малкия и средния бизнес в страната, общ проект на ИАНМСП и Фонд на фондовете. Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, и Владимир Данаилов, изпълнителен директор и член на Управтелния съвет на ФнФ, подписаха Меморандум за сътрудничество между двете институции. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: