Колко и какви са културните институции в България през 2023 година

Колко и какви са културните институции в България през 2023 година Снимка: pxhere.com

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност, производството на филми и читалищната дейност.

 Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките. 

1. Музеи

Към 31.12.2023 г. в страната функционират 189 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, като по тематичен обхват 101 от тях са общи, а 88-специализирани (вкл. художествени галерии).

През 2023 г. движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, са 7 845 хил. фондови единици и в сравнение с 2022 г. техният брой се увеличава с 43 хиляди (0,5%). Цифровизирани са 472 хил. фондови единици, което е с 9 хил. повече спрямо предходната година.

Посещенията в музеите през 2023 г. са 4 965 хил. и съпоставени с 2022 г. се увеличават с 24,1% (фиг. 1). В дните със свободен вход са осъществени 15,9% от посещенията (789 хиляди). Регистрирано е и увеличение на посещенията на чужденци в музеите - с 356 хиляди, или с 56,4% спрямо предходната година.

Фиг. 1. Посещения в музеите

2. Сценични изкуства

През 2023 г. в действащите 83 театъра в страната са организирани 16 125 представления, посетени от 2249 хил. зрители, като спрямо 2022 г. представленията и посещенията се увеличават съответно с 22,2 и 31,5%. Средният брой посетители на едно представление е 139 и се увеличава с 9 души спрямо предходната година.

Разпределението на театрите по вид (фиг. 2) и реализирани постановки през 2023 г. е следното:

 • 38 драматични театъра с 6387 представления;
 • 7 оперни и балетни театъра с 1002 представления;
 • 3 оперетни театъра с 464 представления;
 • 24 куклени театъра с 5 785 представления;
 • 8 драматично-куклени театъра с 2 094 представления;
 • 3 цирка с 393 представления.

 

Фиг. 2. Структурана театрите по вид

През 2023 г. в страната са развивали дейност 76 музикални колектива - 11 филхармонии и симфониети, 28 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 37 оркестъра. Представленията на тези колективи се увеличават с 37,6% спрямо 2022 година.

3. Библиотеки

През 2023 г. броят на библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици е 49. Общият им фонд се състои от 35901 хил. библиотечни документа (фиг. 3) - книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите - 55,3% (19 848 хил.), следвани от другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, микроформи, патенти и стандарти) - 29,5% (10608 хил.), и продължаващите издания - 15,2% (5 445 хиляди).

Фиг. 3. Библиотечен фонд

Аудио-визуална дейност

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио и телевизионната програмна дейност.

1. Филмово производство

През 2023 г. са произведени общо 145 пълнометражни, късометражни и среднометражни филма, в това число 48 за киномрежата, 92 за телевизията и 5 за други цели.

Произведените пълнометражни филми са 37 (19 игрални, 17 документални и 1 анимационен).

Произведените късометражни и среднометражни филми са 108 (включващи 5 сериала с общо 47 епизода), от които 7 игрални, 91 документални и 10 анимационни.

Фиг. 4. Произведени филми по вид и жанр през 2023 г.

2. Кина

В края на 2023 г. кината в страната са 81, а киноекраните - 225, като броят им намалява съответно с 4 и 2 спрямо 2022 година. Мултиплексите са 11 и в тях са осъществени 57,2% от всички прожекции и 63,8% от посещенията.

3. Радиопрограмна дейност

През 2023 г. в страната са функционирали 73 регистрирани и лицензирани радиооператора, излъчили 606 хил. часа радиопредавания, което е с 2,4 хил. часа повече в сравнение с 2022 година. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания - 62,8%, следвани от новините - 8,6% (фиг. 5).

Фиг. 5 Структура на радиопредаванията по вид

4. Телевизионна програмна дейност

През 2023 г. в страната са функционирали 113 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, което е с един повече от предходната година. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 772,3 хил. часа, или с 0,7% по-малко в сравнение с 2022 година. Специализираните предавания са разпределени по часове, както следва:

 • художествени предавания (игрални и телевизионни) - 188,9 хил.часа;
 • музикални предавания - 140,1 хил. часа;
 • спортни предавания - 80,7 хил. часа;
 • новини - 62,1хил. часа;
 • реклами - 60,4 хил. часа;
 • образователни предавания - 8,4 хил. часа.
   

Фиг. 6. Структура на Телевизионна програмна дейност

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: