През януари 2024 г. общият показател на бизнес климата у нас се повишава с 3,0 пункта

През януари 2024 г. общият показател на бизнес климата у нас се повишава с 3,0 пункта Снимка: Национален статистически институт

Състоянието на стопанската конюнктура е определено чрез бизнес анкети на НСИ

През януари 2024 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 3,0 пункта в сравнение с декември 2023 г. (от 19,8% на 22,8%), като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

                                 Фиг. 1. Бизнес климат - общо

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 2,6 пункта (от 20,7% на 23,3%), което се дължи на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Благоприятни са и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца.

През януари 2024 г. средното натоварване на мощностите е с 1,0 пункт под нивото от октомври 2023 г. и достига 75,2%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности.

Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, посочени съответно от 49,2 и 34,1% от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджъритепредвиждат леко увеличение през следващите три месеца.

Строителство

През януари съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 4,6 пункта (от 22,4% на 27,0%) в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Осигуреността на производството с поръчки се запазва в сравнение с три месеца по-рано и се оценява на 6,1 месеца. Същевременно мениджърите очакват и увеличение на новите поръчки през следващите шест месеца, което според тях ще доведе до активизиране на дейността в краткосрочен план.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в сектора, като през последния месец се отчита намаление на отрицателното влияние на първият фактор.

Според последната анкета делът на мениджърите, които очакват продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца, се увеличава и достига 26,9%.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 2,9 пункта (от 21,9% на 24,8%)  главно поради подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се влошават.

Основната пречка за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и недостига на работна сила.

Търговците на дребно не предвиждат промяна на продажните цени през следващите три месеца.

Услуги

През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се повишава с 2,4 пункта (от 13,4% на 15,8%) в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очаквано търсене на услуги.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

Относно продажните цени в сектора на услугите преобладаваща част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: