Коефициентът на безработица през първото тримесечие на 2023 г. е 4,4%,

Коефициентът на безработица през първото тримесечие на 2023 г. е 4,4%, Снимка: pxhere.com

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2023 г.

Коефициентът на безработица е 4,4%, или с 0,4 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2022 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 1,6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70,4%. 

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73,7%, като в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 1,4 процентни пункта.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 43,6 хил., или 4,1% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Безработица

Безработните лица през първото тримесечие на 2023 г. са 134,9 хил., от които 72,8 хил. (54,0%) са мъже и 62,1 хил. (46,0%) - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица намалява с 8,7 хил., или с 6,1%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0,4 процентни пункта и достига 4,4%, съответно 4,5% за мъжете и 4,3% за жените.

От всички безработни лица 12,4% са с висше, 57,7% - със средно, и 30,0% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1,6% за висше, 4,5% за средно и 13,3% за основно и по-ниско образование. 

Фиг. 1. Коефициенти на безработица по степени на образование през първото тримесечие на 2022 и 2023 г.

Продължително безработните лица (безработни от една година или повече) са 70,3 хил., или 52,1% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2,3%, като е по-висок при мъжете (2,6%) в сравнение с жените (1,9%). 

От общия брой на безработните лица 19,3 хил., или 14,3%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през първото тримесечие на 2023 г. е 7,1% (8,1% при мъжете и 5,8% при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-нисък с 1,1 процентни пункта, което изцяло се дължи на намалението му при жените - с 2,6 процентни пункта.

Заетост 

Oбщият брой на заетите лица през първото тримесечие на 2023 г. е 2928.0 хил.: 1 545,5 хил. мъже и 1 382,5 хил. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се увеличава с 2,1%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53,1%, като при мъжете е 59,1%, а при жените - 47,8%.

През първото тримесечие на 2023 г. преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите - 1905,3 хил., или 65,1%,в индустрията- 871,4 хил. (29,8%), а 151,3 хил. (5,2%) - в селското, горското и рибното стопанство. 

От всички заети 4,0% (116,1 хил.) са работодатели, 7,0% (205.1 хил.) - самостоятелно заети лица без наети, 88,5% (2590,3 хил.) - наети лица, и 0,6% (16,5хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 1992,3 хил. (76,9%) работят в частния сектор, а 598,0 хил. (23,1%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 67,6 хил., или 2,6% от наетите лица.

През първото тримесечие на 2023 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2819,9 хил., като коефициентът на заетост е 70,4% (73,5% за мъжете и 67,3% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 37.8% (40.6% за мъжете и 34.9% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75,9%, съответно 79,4% за мъжете и 72,4% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. този коефициент се увеличава с 2,0 процентни пункта, с 1,8 процентни пункта при мъжете и 2,3 процентни пункта при жените. 

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 620,3 хил., или 69,2% от населението в същата възрастова група (74,3% от мъжете и 64,4% от жените). В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 3,1 процентни пункта.

Икономическа неактивност

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през първото тримесечие на 2023 г. е 2 446,8 хил., от които 996,7 хил. (40,7%) са мъже и 1 450.0 хил. (59,3%) - жени. 

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 051,4 хил. (464,2 хил. мъже и 587,2 хил. жени) и представляват 26,3% от населението в същата възрастова група (23,0% от мъжете и 29,6% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 39,1% са неактивни поради участие в образование или обучение.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: