Ръст на брутния вътрешен продукт с 4% за второто тримесечие показват данните на НСИ

Ръст на брутния вътрешен продукт с 4% за второто тримесечие показват данните на НСИ Снимка: НСИ

НСИ публикува предврителни данни за брутния вътрешен продукт през второто тримесечие на 2022 г.

През второто тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4,0% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. и с 0,8% спрямо първото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.

БВП в стойностен обем, текущи цени

През второто тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 38 962 млн. лв. по текущи цени, според предварителните данни. На човек от населението се падат 5 708 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,836621 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 214 млн. долара и съответно на 3 108 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 19 921 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 918 евро.

През второто тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 4,0%, като се увеличава с 0,4 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2021 г.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 5,1 процентни пункта до 32,3%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 63,7% през второто тримесечие на 2022 г. при 69,2% през второто тримесечие на 2021 г.

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2022 г. БВП нараства с 0,8% спрямо предходното тримесечие, според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0,7% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за второто тримесечие на 2022 г. показват нарастване на крайното потребление с 1,0% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 2,5%, а вносът на стоки и услуги - с 1,4%.

Годишни изменения

БВП нараства с 4,0%, а БДСс 4,5% през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни. 

Растежът на брутната добавена стойност се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост - 11,9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 5,6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5,2%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 4,7%, Финансови и застрахователни дейности - 3,9%, докато в Строителството е регистриран спад от 16,4% на годишна база.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 5,2%. През второто тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 10,4%, а вносът на стоки и услуги - с 16,7% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни.

Фиг. 1. Структура на брутната добавена стойност по икономически сектори през вторите тримесечия на 2021 и 2022 година, %

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: