Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

® pixabay.com

Проект на детайлизиран Приоритет 9 „Местно развитие“.

Министерството на регионалното равитие и благоустройството публикува на страницата си Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030. Тя има изключително териториална насоченост, като се следва т.нар. place-based approach, в основата на който стои териториалната единица (локацията, мястото, районът) със своите специфични дадености и потребности.


Основната цел на приоритета е възползването от капитализирането на местните дадености и възможности при адресирането на специфичните местни нужди. При изпълнението на Приоритет 9 „Местно развитие“ ще се подкрепят инициативи на местната власт и местните общности и ще се разчита на партньорството с тях при осъществяването на поставените цели.


Проектът на Приоритет 9 е разработен според дадените указания от Министерство на финансите и е съобразен с подадените материали от заинтересованите ведомства и организации.

 

В документа са формулирани четири цели и единадесет подприоритета, които имат за цел превръщането на българските градове и селища в приобщаващи, безопасни, адаптивни места за живеене, съгласно целите за развитие на ООН

Сред очакваните постижения в областта на градското развитие е намаляване на времето, прекарано в задръствания – от 34 часа средно годишно през 2017 г., до 30 часа през 2030 г. Заложени са и индикатори като намаляване на загубите при доставка на вода до 40%, както и защита на над 4,7 млн. души от наводнения, свлачища и други природни бедствия. 

Ключова е темата за конкурентоспособността и развитието на регионите, както и насърчаването на местното развитие, като се стъпва на специфичния местен потенциал и се адресират местните проблеми и предизвикателства.

Неправителственият сектор и местните общности ще бъдат широко въвлечени при формиране и изпълнение на местните политики. Ще се разшири междуобщинското сътрудничество, както и публично-частното партньорство за съвместно изпълнение на инфраструктурни, социални и културни проекти.

Програмата залага още балансиран, полицентричен модел на градско развитие. Идеята е големите общини като Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград и Видин да се развият като  конкурентни на София. Като се разкрият атрактивни възможности за инвестиции, заетост, образование, отдих, кариера и т.н. За целта са нужни комбинации от мерки за подобрение на инфраструктурата за икономически дейности и публични услуги, енергийна ефективност, градска мобилност, градска среда, туризъм, модернизиране на образователната инфраструктура и т.н.

Набелязани са и цели за подобряването на качеството на живот в селските райони чрез социално-икономически мерки, осигуряващи нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот, както и опазване на екосистемите и осигуряване на качествено управление и използване на природните ресурси. Целта е до 2030 г. да се постигне увеличение на относителния дял на населението в селските райони, ползващо подобрен достъп до услуги и инфраструктура чрез мерките за подпомагане.


Прочетете още за:
икономика инфраструктура МРРБ

  0 
  0