Европейската комисия одобри изменение по програма „Околна среда

Европейската комисия одобри изменение по програма „Околна среда"

® Pixabay.com

Финансовото разпределение по програмата е актуализирано.На 21 май 2020 г. Министерският съвет прие решение за изменение на ОПОС, с което към оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.” се пренасочват 49,5 млн. лв. по линия на Европейския фонд за регионално развитие и 20,4 млн. лв. по линия на Кохезионния фонд. 

Така близо 70 млн. лв. от ОПОС се пренасочват в подкрепа на малкия и средния бизнес и на българската икономика в условията на световна пандемия.

Пренасочването е в отговор на Решение на Министерския съвет № 256/14.04.2020 г. и № 319/11.05.2020 г., съгласно постигнато споразумение на национално ниво за преразпределяне на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове между оперативните програми към мерки за ограничаване на отрицателните последици от разпространението на COVID-19

По този начин ще се подпомогне процесът по осигуряване на подкрепа за българската икономика по отношение на малкия и средния бизнес, за да се гарантира последващото излизане на предприятията от настоящата криза с минимални сътресения и при възможно най-благоприятни условия както за служителите, така и за техните работодатели.

Финансирането от близо 70 млн. лв. ще бъде осигурено от недоговорен или спестен до момента ресурс по оперативната програма. 

С одобреното от ЕК изменение на ОП „Околна среда“ и с цел пълно и ефективно усвояване на средствата по програмата са прехвърлени спестени финансови средства от приоритетна ос „Води“ към  приоритетна ос  „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. 

Прехвърлянето на средства не оказва влияние върху поетите от ОПОС ангажименти за финансиране изграждането на ВиК инфраструктура и върху изпълнението на сключените договори с ВиК оператори и общини в сектор „Води“.

Прочетете още за:
Европейска комисия коронавирус ОП „Околна среда"

  0 
  1