Дългосрочният бюджет на ЕС 2021-2027

Дългосрочният бюджет на ЕС 2021-2027

® Pixabay

Как се финансира ЕС и за какво се използва бюджетът?

 Дългосрочният бюджет на ЕС подкрепя милиони студенти, хиляди изследователи, градове, предприятия, региони и НПО. Той допринася за по-здравословна и по-безопасна храна, нови и по-добри пътища, железопътни мрежи и летища, чиста околна среда и повече сигурност на външните граници на ЕС. Той се основава на идеята, че обединяването на ресурси води до силна Европа и е ключът към просперитета и мира. Дългосрочните бюджети на ЕС финансират проекти, които подобряват живота на гражданите на ЕС.


Какъв е дългосрочният бюджет на ЕС?
Дългосрочният бюджет на ЕС е известен още като „Многогодишна финансова рамка" (МФР). Той определя колко пари може да инвестира ЕС в различни области на политиката за период от поне пет години. Последните дългосрочни бюджети на ЕС са определени на седем години.
Една от причините ЕС да има дългосрочен бюджет и индивидуални годишни бюджети е да подобри предвидимостта на финансите и по този начин да повиши ефективността на програмите, в които ЕС иска да инвестира. Тази предвидимост е важна, например, за учени, които имат изследователски проекти, обхващащи няколко години.

Дългосрочният бюджет на ЕС също трябва да бъде гъвкав до известна степен, за да се справи с непредвидени кризи и извънредни ситуации. В такива случаи той разполага с инструменти, които да гарантират, че финансовите ресурси могат да бъдат използвани там, където са най-належащи. Например Фондът за солидарност на ЕС дава възможност на държава-членка да бъде подпомагана в случай на голямо природно бедствие. Фондът за глобализация от своя страна подкрепя работниците, които са останали безработни в резултат на мащабни структурни промени в световните търговски модели поради глобализацията, за намиране на нови работни места.

За разлика от националните бюджети, бюджетът на ЕС се използва главно за инвестиции. Той не служи нито за социална защита, нито за основно образование, нито за национална защита. Фокусът е главно върху основните области, в които Европа предлага добавена стойност чрез насърчаване на растежа и конкурентоспособността. 

Бюджетът подкрепя научните изследвания и иновациите. Инвестициите ще бъдат направени в трансевропейски мрежи и развитието на малки и средни предприятия (МСП), за да се помогне за увеличаване на растежа и създаване на нови работни места в ЕС. 


Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП), заедно с Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и политиката в областта на околната среда, получава най-голямо финансиране по текущия дългосрочен бюджет. След това следват кохезионните програми, насочени към намаляване на различията в развитието между регионите на ЕС. Дългосрочният бюджет също така финансира проекти за хуманитарна помощ и развитие. 


Как се финансира дългосрочният бюджет на ЕС?
Дългосрочният бюджет на ЕС има различни източници на доходи и е сложен. 
Източниците включват:
Вноски на държавите членки
Мита върху вноса извън ЕС
Глоби за компании, които нарушават законодателството на ЕС в областта на конкуренцията 

Парламентът се стреми да реформира модела на бюджетно финансиране, тъй като той „не е прозрачен и е напълно неразбираем за гражданите на ЕС“. Нова, по-опростена система трябва да отвори нови източници на доходи. Парламентът предлага да се генерира финансиране чрез нови корпоративни данъчни режими (включително данъчното облагане на големи компании в дигиталния сектор), търговия с емисии и пластмасов данък. Това би могло да намали преките вноски на държавите членки.     

Прочетете още за:
бюджет Европейски парламент МФР

  0 
  0