Какво да правим със старите гуми

Какво да правим със старите гуми

Общините изпитват сериозни трудности с управлението на излезлите от употреба гуми

В началото на април 75 стари автомобилни гуми се оказаха в коритото на столичната Слатинска река. За съжаление, това дори не е новина, защото нищо изненадващо или ново няма в този факт. Истината е, че общините имат сериозни затруднения  с организирането на системи за разделно събиране на излезлите от употреба автомобилни гуми и те все по-често се оказват изхвърлени на неподходящи, нерегламентирани места. Сезонните смени на гуми все по-често са последвани от новоизникнали сметища за автомобилни гуми край пътища и пътеки, а много често ги срещаме просто изоставени в нищото - в река, язовир или междублокова градинка.

Защо е толкова трудно? 

Автомобилните гуми не са обикновен отпадък - те не подлежат на естествено разлагане, огнеопасни са, а освет това са обемисти и при натрупване се превръщат в развъдник за гризачи и насекоми. В края на жизнения си цикъл гумите могат да бъдат трансформирани чрез физични или химични процеси в нов продукт или суровини. Рециклиращите предприятия в страната обаче нямат достатъчно капацитет да ги преработят, а за получените продукти няма реализация, коментират от Националното сдружение на общините в България.  

Основните съставки на една автомобилна гума са синтетичен и естествен каучук, сажди, стомана и различни уплътнители, парафини и антиокислители. При рециклиране от тях може да се получи каучуков или гумен гранулат, гумен прах и други. Специфични свойства като гъвкавост, здравина и горивни свойства, характеризиращи излезлите от употреба гуми, позволиха разработването на редица нови продукти с различно приложение в промишлеността и бита.

Предизвикателството пред общините 

„От една страна, срещаме неразбиране от страна на гражданите за разделно събиране, от друга страна, нежелание на бизнеса за преработка“, коментира кметът на Сливен Стефан Радев по време на проведената преди седмица конференция на Европейския парламент и Националното сдружение на общините в България. Общините срещат много сериозни предизвикателства с организация на събирането и оползотворяването на отпадъци от излезли от употреба гуми, акумулатори, масла, опасни отпадъци. Единствената възможност общината сама да финансира е основно износ поради липса на възможности у нас. Но не е нормално това да се случва от такса битови отпадъци, защото това са средства за третиране на битовите отпадъци. Заплатените от гражданите такси при закупуване на продуктите единствено се събират от организациите, като общините са лишени от възможността да получат необходимото финансиране за тези дейности, коментират от сдружението. Трябва да се даде приоритет за ефективно прилагане на отговорността на производителя, смята Радев.  

Какво трябва да се промени? 

През миналата 2020 г. на временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми на територията на София ся били оставени 15 000 гуми. Автосервизите и пунктовете за смяна на гуми са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните от дейността им гуми, уточняват от общината. Задължени са и да осигурят възможност за безплатно приемане на гумите от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите, както да поставят на видно място в търговските обекти табели, които съдържат информация за възможностите и начина за обратно приемане на използвани гуми в търговския обект.  

Националното сдружение на общините предложи при последните промени в Закона за отпадъците от януари да се определят лицата, които понасят разходите за управление на отпадъците. Общините настояват, ако сами финансират дейности по разделно събиране на отпадъци, да получават средства за финансиране на тези дейности от постъпленията от продуктова такса в Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда. 

Според местните власти най-важното е в закона да се предвидят мерки за насърчаване разработването, производството и използването на устойчиви продукти за предотвратяване на отпадъци. Важна законодателна стъпка е да се даде прозрачност на продуктовите такси, които се плащат към Министерството на околната среда и водите. Ако хората знаят, колко плащат за даден продукт, това би насърчило разделното събиране на отпадъците. 

За неспазване изискванията на Закона за управление на отпадъците на физически лица, които изхвърлят излезли от употреба гуми на неразрешени за това места, се налага административно наказание глоба от 300 до 1000 лв. Тези, които нерегламентирано изгарят излезли от употреба гуми, се глобяват от 2000 до 5000 лв. За юридически лица, които нерегламентирано изхвърлят и/или изгарят излезли от употреба гуми, се налага административно наказание в размер от 1400 до 4000 лв. Дали ще има наказан за гумите, „открити" в Слатинска река, обаче е риторичен въпрос. 

Според Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. системата за разделно събиране на излезли от употреба гуми работи успешно, а целите се изпълняват.  

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: