Контролът върху препаратите за растителна защита – с нова наредба

Контролът върху препаратите за растителна защита – с нова наредба Снимка: pixabay

Наредба № 8 за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита (ПРЗ), търговията, преопаковането, съхранението и употребата им, подписана от министър Десислава Танева, бе обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 18/2021 г.

Изискванията в наредбата засягат лицата, осъществяващи търговия, преопаковане, съхранение и употреба на препаратите за растителна защита (ПРЗ), обектите, в които тези дейности се извършват, документацията, свързана с тях, както и растенията и растителните продукти, върху които са употребени препаратите. Контролът по изпълнението на наредбата е възложен на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) чрез планови и внезапни проверки по всяко време, включително в почивни и празнични дни.

Според новите изисквания ежегодно ще бъдат проверявани не по-малко от 1% от регистрираните земеделски стопани.

При проверките на място инспекторите ще изискват дневника за проведените растителнозащитни мероприятия и торене. Ще се проверяват  първичните счетоводни документи за закупените, употребени и налични към момента на проверката ПРЗ. 

БАБХ ще следи и за наличието на валиден сертификат на лицата, които използват продукти от професионална категория на употреба, както и за договор с регистрирана фирма за извършване на дейности с опасни отпадъци. Друг важен документ, който ще се изисква при проверките, е протоколът от изпитване за остатъци от пестициди на растителна проба от отглежданата култура, взета за целите на самоконтрола.

При установяване на остатъчни вещества от пестициди в растения и растителни продукти над максимално допустимите граници, ще се предприемат някои от следните мерки:

  • определя се срок за беритба съобразно карантинните срокове на използваните ПРЗ от неприбраната продукция;
  • когато продукцията е на съхранение в склад при производителя, се съставя предписание за съхранението й до изтичане на карантинните срокове на използваните ПРЗ;
  • след изтичане на сроковете се извършва последващо изпитване на продукцията и при получени съответстващи резултати с нормативните изисквания тя може да се реализира на пазара.

 

Когато тези мерки са неприложими, растенията и растителните продукти ще се унищожават от и за сметка на земеделския стопанин по реда на чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗЗР.

Контролът върху фирмите, които търгуват, преопаковат и съхраняват ПРЗ, ще се извършва според националните планове, които трябва да бъдат изготвени не по-късно от 31 януари.

С целия текст на Наредбата може да се запознаете тук.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: