Започва изплащане на помощта от 51 млн. лв. за туроператорите

Започва изплащане на помощта от 51 млн. лв. за туроператорите Снимка: tourism.government.bg

Оценителната комисия към министерството е подготвила документацията, с която може да стартират преводите на суми към фирми с изрядни документи.

Министерството на туризма започва изплащане на държавната помощ за туроператори и туристически агенти. Безвъзмездните средства с общ прогнозен бюджет от 51 млн. лв. ще бъдат предоставяни на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл. 26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Подадените заявления до момента са общо 579, за малко над 31,611 млн. лв. Срокът за подаване на документи е до 31 май по електронен път. Формулярът за кандидатстване и придружителните документи са достъпни чрез модула „Е-кандидатстване“, на следния интернет адрес.

Размерът на  еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4% от оборота без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет, съгласно Закона за счетоводството. Предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на туристи, чиито пакети са били анулирани заради пандемията за същия период.

Допустими кандидати са фирми, опериращи като туроператори или туристически агенти, регистрирани в съответствие с Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър. Към момента на подаване на заявлението те трябва да имат сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора” в съответствие с чл. 97 от Закона за туризма.