EIOPA издаде Насоки за сигурността и управлението на ИКТ

EIOPA издаде Насоки за сигурността и управлението на ИКТ Снимка: bolgarea.com

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) издаде Насоки относно сигурността и управлението на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Насоките представляват наръчник за националните надзорни органи и пазарните участници относно прилагането на правилата за оперативните рискове, установени в Директива 2009/138/EC и в Делегиран регламент на Комисията 2015/35 във връзка със сигурността и управлението на информационните и комуникационни технологии. Също така се вземат под внимание и Насоките на EIOPA относно системата за управление.

 

Целта на насоките е насърчаване и повишаване на оперативната устойчивост на дигиталните операции, извършвани от застрахователните и презастрахователните дружества, с оглед рисковете, с които се сблъскват. Устойчивостта на оперативните системи е от ключово значение за защита на дигиталните активи на застрахователните и презастрахователни дружества, включително и на данните на притежателите на полици и ползващите се лица. 

 

Насоките дават разяснения и внасят яснота относно минималната информация, която пазарните участници предоставят с цел създаване на възможности за киберсигурност. Насърчават сближаването на надзорните практики, свързани с очакванията и процедурите, приложими във връзка със сигурността и управлението на информационните и комуникационните технологии като ключ за правилното управление на рисковете в сферата на сигурността.

 

В периода декември 2019 г. -  март 2020 г. EIOPA проведе обсъждане на насоките и взе под внимание мненията на участниците.

 

Настоящите насоки са разработени съгласно чл. 16 от Регламент (EU) 1094/2010, според който EIOPA може да издава насоки и препоръки, отправени до компетентните  органи и финансовите институции, с цел налагането на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики и осигуряването на общо, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза.

 

Съгласно чл. 16, ал. 3 от този регламент, от компетентните органи и финансовите институции се изисква полагането на всички възможни усилия, с цел постигането на съответствие с тези насоки и препоръки.

 

Очаква се националните надзорни органи да започнат да прилагат настоящите насоки от 1 юли 2021 г.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: