Средната брутна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. нараства със 7,8 %

Средната брутна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. нараства със 7,8 % Снимка: НСИ

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт

По предварителни данни на Националния статистически институт средната брутна месечна работна заплата за април 2022 г. е 1 771 лв., за май - 1 708 лв., и за юни - 1 710 лева. 

                       Фиг. 1. Средна брутна работна заплата общо за страната по месеци

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e1 730 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. със 7,8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 16,2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 15,5%, и „Добивна промишленост“ - с 14,6%. Намаление на заплатите с 2,0% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“. 

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13,4% спрямо второто тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ -с 21,0%, „Други дейности“ - с 19,0%, и  „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 18,0%. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 4 216 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 739 лева;
  • „Добивна промишленост“ - 2 544 лева.

 

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 058 лева;
  • „Други дейности“ - 1 185 лева;
  • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 1262 лева.

 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства със 7,8%, а в частния - с 15,4%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: