Наетите по трудово и служебно правоотношение нарастват с 1,5%

Наетите по трудово и служебно правоотношение нарастват с 1,5% Снимка: pikist.com

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 1,7%

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2021 г. нарастват с 34,4 хил., или с 1,5%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 2,26 милиона. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6,0%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5,2%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4,4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Добивна промишленост“ - с 6,0%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 2,2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 21,2 и 17,0%. 

В края на март 2021 г. в сравнение с края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0,8 хиляди. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - със 7,5 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 5,6 хил., и „Административни и спомагателни дейности“ - с 5,2 хил., а най-голямо увеличение - в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8,4 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - със 7,1 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост“ - с 8,3%, „Операции с недвижими имоти“ - със 7,6%, и в „Административни и спомагателни дейности“ - с 4,4%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - със 7,0%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5,6%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2021 г. е 1454 лв., за февруари - 1431 лв., и за март - 1500 лева. 

Фиг. 1. Средна брутна работна заплата общо за страната по месеци

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1462 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 1,7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Добивна промишленост“ - с 10,2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 8,0%, и „Административни и спомагателни дейности“ - със 7,7%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8,9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 8,4%, и в „Култура, спорт и развлечения“ - с 8,0%.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности - левове 

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 11,0% спрямо първото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 27,1%, „Държавно управление“ - с 18,5%, и „Добивна промишленост“ - със 17,1%. Намаление на заплатите е регистрирано в две икономически дейности: „Култура, спорт и развлечения“ - с 6,8%, и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 2,7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2021 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3613 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 2188 лева;
  • „Добивна промишленост“ - 2108 лева.

 

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 717 лева;
  • „Други дейности“ - 961 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ - 984 лева.

 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства със 17,2%, а в частния - с 8,8%.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по форми на собственост

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: