Превозените у нас товари намаляват с 14,6%

Превозените у нас товари намаляват с 14,6% Снимка: pixabay.com

Превозени товари и пътници и извършена работа през четвърто тримесечие на 2023 г. по видове транспорт (предварителни данни на НСИ)

Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2023 г. се наблюдава намаление както при превозените товари от товарния транспорт - с 14,6%, така и при извършената работа - с 5,9%, в сравнение с предходното тримесечие, показват данните на НСИ.

      Фиг. 1. Превозени товари и извършена работа от товарния транспорт

Превозените пътници намаляват с 4,2%, докато извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличава с 4,9%.

                Фиг. 2. Превозени пътници и извършена работа от пътническия транспорт

Годишни изменения 

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2022 г. превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт нарастват с 3,8%, а извършената работа намалява - с 16,8%. Данните са предварителни. 

С 5,9% по-малко са превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). При извършената работа е отчетено намаление с 0,3%.

Товарен сухопътен транспорт

Превозените товари от сухопътния транспортпрез четвъртото тримесечие на 2023 г. са 31 794 хил. т, или с 3,2% повече спрямо съответното тримесечие на 2022 г. Вътрешните превози нарастват с 13,3%, а международните намаляват с 11,3%.

Извършената работа е 10 361,4 млн. тонкилометра, което е със 17,3% по-малко.

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 217,8 хил. т. повече спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от речния транспорт.

При извършената работа, измерена в тонкилометри, увеличението е с 19,8%.

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е 87 837,6 хиляди, или с 5,7% по-малко спрямо същия период на предходната година. Намалението при железопътните превози е с 14,3%, а при автомобилните - с 5,1%.

Извършената работа е 2 183,9 млн. пътниккилометра, което представлява понижение с 1,4%. 

Пътнически воден транспорт

При пътническия воден транспорт се наблюдава намаление на превозените пътници с 1,8 хил. пътници, поради по-малкия брой пътници, превозени от речния транспорт. Извършената работа се понижава с 0,6%. 

Градски електротранспорт

През периода октомври - декември 2023 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 68 115,3 хил. пътници, или с 6,1% по-малко спрямо същия период на 2022 година. Най-голям спад се наблюдава при превозите с тролейбусен и трамваен транспорт, съответно с 18,1 и 17,4%. Извършената работа нараства с 6,1% и достига 391,7 млн. пътниккилометра. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: