През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт нараства с 2,3%

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт нараства с 2,3% Снимка: Национален статистически институт

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2,3%в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и с 0,6% спрямо третото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.

Четвърто тримесечие на 2022 година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 47 430 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 986 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,921193лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 24 688 млн. долара и съответно на 3 637 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 24 250 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 572 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2022 г. възлиза на 42 402 млн. лв. по текущи цени. 

Фиг. 1. Структура на брутната добавена стойност по икономически сектори през четвъртите тримесечия на 2021 и 2022 година, %

През четвъртото тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 3,3%, като намалява с 0,4 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2,4 процентни пункта до 25,1%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 71,6% през четвъртото тримесечие на 2022 г. при 73,6% през четвъртото тримесечие на 2021 година.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. за крайно потребление се изразходват 82,8% от БВП. Инвестициите формират 18,0% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП нараства с 0,6% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0,7% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за четвъртото тримесечие на 2022 г. показват нарастване на крайното потребление с 2,0% и на бруто образуване на основен капитал - с 1,6%, спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 1,5%, а вносът на стоки и услуги нараства с 1,9%.

Годишни изменения

БВП нараства с 2,3%, а БДС с 2,8% през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни.

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности:

Строителство - 27,6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5,6%, Промишленост - 3,5%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 2,9%,Финансови и застрахователни дейности - 2,1%,Култура, спорт и други дейности - 1,9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 1,7%.

Спад на годишна база е регистриран в: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 1,6%, Операции с недвижими имоти - 1,0%, както и в Селско, горско и рибно стопанство - с 0,3%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 5,8% и бруто образуване на основен капитал - с 1,1%. През четвъртото тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 9,0%, а вносът на стоки и услуги - с 9,3%, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни.

БВП за 2022 година

БВП за 2022 г., получен като сума от тримесечни данни, се увеличава в реално изражение с 3,4% спрямо 2021 година. 

За 2022 г. БВП достига номинален стойностен обем от 165 384 млн. лева.Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1,861798 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 88 830 млн. долара. На човек от населението се падат 24 252 лв. от обема на показателя, или 13 026 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 84 559 млн. евро, като на човек от населението се падат 12 400 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 145 614 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3,4% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2021 година.

Индустриалният сектор създава 29,5% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 5,7 процентни пункта в сравнение с 2021 година. Секторът на услугите намалява до 65,5%, при 71,2% през 2021 година, а аграрният сектор остава без промяна - 5,0% от добавената стойност.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: