Атанасовско езеро - солодобив и резерват в хармония

Атанасовско езеро - солодобив и резерват в хармония Снимка: www.biodiversity.bg

Черноморски солници АД Бургас пази и подпомага голямото биоразнообразие в резервата.

Резерват Лагуна Атанасовско езеро чества своя 40-и рожден ден. Езерото е част от комплекса Бургаски езера, в който се включват и езерото Вая, и Мандренското езеро. Има площ 1690 ха, дължина 9 км, ширина 4,3 км и дълбочина 0,30 м. Водите му са свръхсолени. Състои се от два отделни басейна - Северен и Южен, разделени от пътя Бургас – Варна. Езерото представлява сложна, динамична и постоянно променяща се водна система. По границите му са разположени сладководни водоеми, обрасли с папури и тръстика. Заобиколено е с малки сладководни басейни, мочурливи ливади, канали и с прилежащите земеделски земи е включено в Натура 2000. Като част от Бургаските влажни зони е обхванато от Рамсарската конвенция за влажните зони. През 1906 г. естествените крайбрежни местообитания са превърнати в солници, за да бъде ограничена популацията на комари и разпространението на малария. Водното огледало е разделено на 170 басейна за солодобив с различна големина посредством диги и валове, които се поддържат от Черноморски солници АД Бургас. Предстоящо е най-големият воден басейн в Северния солник да бъде разделен на малки части чрез изграждане на 3 диги. Налице е модел за симбиоза между опазена природа и човешка дейност. Всеки басейн е уникален  воден свят, който се „рестартира“ няколко пъти през сезона. Солодобивът помага при управлението на водния режим. Водата зависи от повърхностните, морските и подземните води, като циркулацията на водата е от ключово значение за състоянието на лагуната. Езерото е оградено от 23-километров канал, който събира сладководните води на всички реки, вливащи се в Атанасовското езеро, и ги отвежда в морето. Добивът на сол се извършва по традиционен начин, щадящ околната среда и обитателите на резервата. Готовата сол се събира еднократно и се струпва на бохори от 500 до 4 хил. тона. Тук стопанската дейност подпомага и пази голямото биоразнообразие, а красивите цветове и солните пирамиди – бохори, са любим обект на творци и фотографи.

 Атанасовското езеро е феномен. Това е най-богатото на птици място в България – 315 вида от общо 423 вида в цялата страна. Птичият рай на България. Най-големи са популациите на дъждосвирци, саблеклюни, бели ангъчи, пеликани, чапли, дебелоклюни рибарки, блатни лястовици, кокилобегачи, белочели рибарки и други. Стотици птици гнездят и почиват по дигите и валовете. Природозащитните бригади, които се организират всяка година в края на м. август, изграждат дървени платформи за гнездене и изкуствени острови. Наблюдението на птиците се извършва от специално укритие.

Атанасовското езеро е разположено  на втория по сила миграционен поток на птиците в Европа Via Pontica. По време на есенната миграция тук се наблюдават 240 000 бели щъркели, 30 000 розови пеликани и 60 000 грабливи птици. Тук е най-голямата концентрация на мигриращи розови и къдроглави пеликани, тръстикови блатари и вечерни ветрушки. Атанасовското езеро се нарежда на второ място след Босфора по броя на прелитащите малки кресливи орли. Ята розово фламинго отпочиват тук. През зимата езерото не замръзва и в него зимуват къдроглави пеликани, големи белочели, сиви и червеногуши гъски. Атанасовското езеро е най-важното място за размножаването и зимуването на белите ангъчи.

Атанасовското езеро има важен научен, образователен и възпитателен ефект. Тук се подготвят природозащитници. Извършват се наблюдения, изследвания и открития от учени на БАН, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Българска фондация Биоразнообразие (БФБ). Провеждат се студентски практики. Разработена е Образователна програма за ученици с няколко модула. На територията на езерото има обособени класни стаи, където се провеждат уроци на открито.

Резерват лагуна Атанасовско езеро има важно значение за отдиха, спорта и развлеченията на гражданите на Бургас, както и на туристите. Достъпът е улеснен от крайбрежни осветени велоалеи. Басейните с луга и кал имат лечебни свойства и са много популярни. Производствено хале на Черноморски солници е превърнато в арена на изкуство – постоянна изложба симБиотично, солничарски кът, базар, морска библиотека, място за отдих. Ежегодно се провеждат Фестивал на солта и Рожден ден на резервата и много други интересни събития. Лагуната на цветните води и розови басейни, бохорите сол и почиващите по дигите птици привличат много туристи, творци и фотографи.

 

Още по темата във

facebook