Брутният вътрешен продукт нараства с 3,3% през третото тримесечие

Брутният вътрешен продукт нараства с 3,3% през третото тримесечие Снимка: pikist.com

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт

През третото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3,3% в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и с 0,6% спрямо второто тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.

През същия период брутната добавена стойност (БДС) се повишава с 3,1% на годишна база и с 0,6% на тримесечна база (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост - 17,7%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 1,4%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1,4%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 0,9%, Финансови и застрахователни дейности - 0,8% и Операции с недвижими имоти - 0,6%.

Спад на годишна база е регистриран в Строителството с 13,4%, в Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 0,7%, както и в Култура, спорт и други дейности - с 0,1%.

През третото тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 44 959 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 601 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,941935лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 23 151 млн. долара и съответно на 3 399 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 22 987 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 375 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през третото тримесечие на 2022 г. възлиза на 39 530 млн. лв. по текущи цени. 

Фиг. 1. Структура на брутната добавена стойност по икономически сектори през третите тримесечия на 2021 и 2022 година, %

През третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 9,7%, като се увеличава с 0,7 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2021 година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 4,5 процентни пункта до 28%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 62,3% през третото тримесечие на 2022 г. при 67,5% през третото тримесечие на 2021 година.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2022 г. БВП нараства с 0,6% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0,6% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за третото тримесечие на 2022 г. показват нарастване на крайното потребление с 1,0% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 0,5%, докато вносът на стоки и услуги намалява с 1,3%.

Годишни изменения

БВП нараства с 3,3%, а БДС - с 3,1% през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни.

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост - 17,7%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 1,4%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1,4%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 0,9%, Финансови и застрахователни дейности - 0,8 % и Операции с недвижими имоти - 0,6 %.

Спад на годишна база е регистриран в Строителството с 13,4%, в Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 0,7%, както и в Култура, спорт и други дейности - с 0,1%.

През третото тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 11,1%, а вносът на стоки и услуги - с 9,3% в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: