През 2021 г. брутният вътрешен продукт на България e 139,012 млрд. лева.

През 2021 г. брутният вътрешен продукт на България e 139,012 млрд. лева. Снимка: pixabay.com

Реалният растеж на БВП е 7,6% спрямо 2020 година

През 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България се увеличава в реално изражение със 7,6% спрямо 2020 година, сочат ревизираните данни на Националния статистически институт.

За 2021 г. стойностният номинален обем на БВП достига 139 012 млн. лв.

     Графика 1. Годишен растеж на БВП за периода 2012 - 2021 година

По отношение на реалния растеж на брутната добавена стойност (БДС) по икономически сектори през 2021 г. спрямо 2020 г. най-голям ръст има при аграрния сектор, следван от сектора на услугите и индустрията. По-конкретно, през 2021 г. растежът на БДС се определя от регистрираното увеличение при:

  • Селско, горско и рибно стопанство - увеличение с 28,8%;
  • Финансови и застрахователни дейности - увеличение с 23,0%;
  • Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - нарастване с 14,5%;
  • Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - увеличение с 10,1%;
  • Операции с недвижими имоти - повишение със 7,7%;
  • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - увеличение с 6,2%;
  • Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - увеличение с 5,4%;
  • Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - нарастване с 0,9%.

В следните дейности е отчетено намаление през 2021 г. спрямо 2020 година:

  • Култура, спорт и развлечения и други дейности - понижение с 0,4%;
  • Строителство - намаление със 17,1%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: