Какво показват икономическите сметки за селското стопанство на България за 2021 г.

Какво показват икономическите сметки за селското стопанство на България за 2021 г. Снимка: fotocommunity.fr

Окончателни данни на Националния статистически институт

През 2021 г. стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство, нараства с 37% спрямо предходната година до 10 776.2 млн. лв. Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се увеличава с 54% на годишна база до 8 065.0 млн. лв., а стойността на продукцията от животновъдството възлиза на 1 962.6 млн. лв., като остава на нивото от предходната година.

  1.       СМЕТКА „ПРОИЗВОДСТВО“

 

  1. Продукция

 

През 2021 г. стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство, възлиза на 10 776.2 млн. лв., което е с 37,0% повече в сравнение с предходната година. Увеличението е в резултат както на ръст в обемите на произведените количества с 18,0%, така и на увеличението на цените с 16,1% спрямо 2020 г.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 8 065.0 млн. лв. и представлява 74,8% от общата стойност на селскостопанската продукция. През 2021 г. преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (86,9%) е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 4 429.3 млн. лв. и 2 578.2 млн. лева.

В сравнение с 2020 г. стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е по-висока с 54,0%, което е в резултат както на ръст в обемите - с 26,0%, така и на увеличение на цените - с 22,2%. Ръстът в обемите на растениевъдната продукция през 2021 г. се дължи на увеличеното производство на зърнените и техническите култури в резултат на благоприятните климатични условия.

През 2021 г. стойността на произведената  продукция от животновъдството възлиза на 1 962.6 млн. лв., което възлиза на 18,2% от крайната продукция в селското стопанство. Спрямо 2020 г. стойността на продукцията от животновъдството е на същото ниво, като се наблюдава незначително намаление на обемите - с 0,2%, което се компенсира от увеличението на цените - с 0,2%.

Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 966,1 млн. лв. (49,2% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 996,5 млн. лв. (50,8%от продукцията в животновъдството). В сравнение с 2020 г. стойността на отглеждането на селскостопански животни намалява с 2,2% в резултат на намалението на цените с 5,0%, което не може да бъде компенсирано от нарастването на обемите - с 2,9%. Стойността на произведените животински продукти спрямо предходната година отбелязва увеличение с 2,3%, което е в резултат на ръст на цените - с 5,8%, докато обемите спадат с 3,3%.

В сравнение с 2020 г. стойността на селскостопанските услуги се повишава с 18,3%, докато стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански (неотделими)дейности намалява с 0,9%.

1.2.      Междинно потребление

През 2021 г. стойността на вложените в селското стопанство средства за текущо потребление се равнява на 5 612.8 млн. лв., което е с 26,2% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи на ръст както в обемите - с 13,3%, така и на цените - с 11,4%.

Спрямо 2020 г. се наблюдава увеличение на всички вложения за текущо потребление без ветеринарномедицинските продукти, където е отчетено намаление с 0,4%, дължащо се на спад в обемите с 2,6%. Най-голям ръст е отбелязан при минералните торове в резултат на увеличение както на обемите - с 14,9%, така и на цените - с 41,9%.

1.3.      Брутна добавена стойност

Създадената през 2021 г. брутна добавена стойност в селското стопанство се равнява на 5 163.4 млн. лв.. Тя е с 51,0% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи на значителния ръст на обемите - с 24,2%, и увеличението на цените - с 21,6% на годишна база.

2.         СМЕТКА „ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА“

През 2021 г. нетният опериращ излишък/смесен доход в селското стопанство възлиза на 4 935.5 млн. лв. и е с 34,6% по-висок спрямо предходната година. Увеличението е в резултат на ръста на произведената в селското стопанство през 2021 г. брутна добавена стойност спрямо предходната година.

3.         СМЕТКА „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДОХОД“

През 2021 г. нетният предприемачески доход в селското стопанство достига 3 260.8 млн. лв. и се увеличава спрямо предходната година с 35,1%. Темпът на нарастване е почти същият като регистрираното увеличение на смесения доход.

4.         СМЕТКА „КАПИТАЛ“

През 2021 г. бруто образуването на основен капитал в селското стопанство се равнява на 871,7 млн. лв. и се увеличава спрямо предходната година с 2,1%.

По-голямата част от него - 800,7 млн. лв. (91,9%), представлява бруто образуване на основен капитал в неселскостопански продукти, от които в селскостопански машини, оборудване и транспортни средства - 581,7 млн. лв. (дял от 66,7%), и в сгради - 216,5 млн. лв. (дял от 24,8%).

Бруто образуването на основен капитал в селскостопански продукти (трайни насаждения и селскостопански животни) през 2021г. е 71,0 млн. лева.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: