Какви са ключовите показатели за българската икономика към 4 юли 2022 г. по данни на НСИ

Какви са ключовите показатели за българската икономика към 4 юли 2022 г. по данни на НСИ Снимка: pikist.com

Данните са от данни от бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ)

1. Производство

По данни от бизнес анкетите на НСИ през юни 2022 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 3,0 пункта в сравнение с май 2022 година.

През април 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 16,9% спрямо съответния месец на 2021 година (по предварителни данни). На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 19,8%, преработващата промишленост - със 17,8%, и при добивната промишленост - със 7,0%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция показват намаление от 2,4% на строителната продукция през април 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година (предварителни данни). На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през април 2022 г. се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство с регистрирано намаление от 4,1%, а при сградното строителство - с 1,0%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2022 г. възлиза на 32 807 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 800 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.744045 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 18 811 млн. долара и съответно на 2 752 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 16 774 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 454 евро. Сезонно изгладените данни  показват ръст от 4,0% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0,8% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

2. Индивидуално потребление 

През април 2022 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4,9 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете - съответно с 5,7 и 4,6 пункта. Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-песимистични спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 11,8 и 15,0 пункта.

През април 2022 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 5,7% над равнището на същия месец на 2021 година. През април 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. се наблюдава увеличение на оборота при: търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 10,0%) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 9,7%). Намаление е отчетено в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2,1%).

За индивидуално потребление през първото тримесечие на 2022 г. са изразходвани 72,3% от произведения БВП. Показателят се увеличава с 6,5% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2021 година.

3. Инвестиции

През април 2022 г. в сравнение с януари 2022 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността нараства с 1,3 пункта и достига  76,3%.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през първото тримесечие на 2022 г. е 12,2%. По сезонно изгладените данни този показател е намалял с 5,6% в реално изражение спрямо същия период на предходната година.

4. Пазар на труда

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица е 3 068.3 хил., от които 1 632.2 хил. мъже и 1 436.0 хил. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 1,3%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52,7%, като при мъжете този дял е 58,6%, а при жените - 47,3%. 

През първото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица е 158.7 хил., от които 84,3 хил. (53,1%) са мъже и 74,4 хил. (46,9%) - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 45,3 хил., или с 22,2%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 1,4 процентни пункта и достига 4,9%. Коефициентът на безработица намалява с 1,7 процентни пункта при мъжете и с 1,1 процентни пункта при жените и през първото тримесечие на 2022 г. стойността му e еднаква за мъжете и жените. 

По предварителни данни през първото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12,7% спрямо първото тримесечие на 2021 година. В индустрията увеличението е с 16,0%, в услугите - с 14,7%, и в строителството - с 10,7%.

Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2022 г. 30,2% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През март 2022 г. средната работна заплата е 1 668 лева - нараства с 8,0% в сравнение с предходния месец и се повишава с 11,2% спрямо март 2021 година.

5. Международни трансакции

През юни 2022 г. оценките на мениджърите в промишлеността показват известно нарастване на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 4.8 пункта) в сравнение с май 2022 година.

За април 2022 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 163 млн. евро при положително салдо от 86,9 млн. евро за април 2021 година. За периода януари - април 2022 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 626,8 млн. евро (0,8% от БВП)при положително салдо от 122,1 млн. евро (0,2% от БВП) за периода януари - април 2021 година.

Търговското салдо за април 2022 г. е отрицателно в размер на 225,7 млн. евро при дефицит от 4,5 млн. евро за април 2021 година. За периода януари - април 2022 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1 347 млн. евро (1,8% от БВП) при дефицит от 517,6 млн. евро (0,8% от БВП) за същия период на 2021 година. 

Износът на стоки е 3 916,4 млн. евро за април 2022 г., като нараства с 958,6 млн. евро (32,4%) в сравнение с този за април 2021 г. (2 957,8 млн. евро). За периода януари - април 2022 г. износът е 14 349,9 млн. евро (19,1% от БВП), като нараства с 3 544,6 млн. евро (32,8%) в сравнение с този за същия период на 2021 година (10 805,3 млн. евро, 15,9% от БВП). Износът за периода януари - април 2021 г. нараства на годишна база с 19,1%. 

Вносът на стоки за април 2022 г. е 4 142,1 млн. евро, като нараства с 1 179,8 млн. евро (39,8%) спрямо април 2021 година (2 962,3 млн. евро). За периода януари - април 2022 г. вносът  е  15 696,9 млн. евро (20,9% от БВП), като нараства с 4 374 млн. евро (38,6%) спрямо същия период на 2021 година (11 322,9 млн. евро, 16,7% от БВП). Вносът за периода януари - април 2021 г. нараства на годишна база с 19,6%.

Преките инвестиции в чужбина за април 2022 г. нарастват с 18,2 млн. евро при увеличение с 20,4 млн. евро за април 2021 година. Салдото по статия  преки инвестиции е положително в размер на 248 млн. евро при положително салдо от 67,7 млн. евро за април 2021 година. За периода януари - април 2022 г. салдото е отрицателно в размер на 546 млн. евро (0,7% от БВП) при отрицателно салдо от 134,2 млн. евро (0,2% от БВП) за същия период на 2021 година.

Преките чуждестранни инвестиции (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 229,8 млн. евро за април 2022 г. при понижение с 47,3 млн. евро за април 2021 година. За периода януари - април 2022 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 653,2 млн. евро (при увеличение със 196,8 млн. евро за периода януари - април 2021 г.).

През април салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 82,3 млн. евро при положителна стойност от 215,4 млн. евро за април 2021 година. За периода януари - април 2022 г. салдото е положително в размер на 661,5 млн. евро (0,9% от БВП) при положително салдо от 1 484,1 млн. евро (2,2% от БВП) за същия период на 2021 година. 

Портфейлните инвестиции - активи за април 2022 г. нарастват с 96,4 млн. евро при увеличение с 250 млн. евро за април 2021 година. За периода януари - април 2022 г. те нарастват с 359,6 млн. евро (0,5% от БВП) при увеличение с 1 483,7 млн. евро (2,2% от БВП)за януари 2021 година. 

Портфейлните инвестиции -пасиви за април 2022 г. нарастват с 14,1 млн. евро при ръст с 34,6 млн. евро за април 2021 година. За периода януари - април 2022 г. портфейлните инвестиции - пасиви се понижават с 301,9 млн. евро при намаление с 0,4 млн. евро за същия период на 2021 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през първото тримесечие на 2022 г. е отрицателно.

Износът на стоки и услуги се увеличава с 6,5%, а вносът на стоки и услуги - с 13,5% в сравнение с първото тримесечие на 2021 година(според сезонно изгладените данни).

6. Цени

През май 2022 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 13,4% в сравнение със същия месец на 2021 година. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в група „Транспорт“ - с 25,9%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в група „Съобщения“ - с 0,3%.

През първото тримесечие на 2022 г. индексът на цените на жилищата нараства с 11,5% в сравнение със същото тримесечие на 2021 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2022 г. нараства с 47,7% в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 82,7%, в преработващата промишленост - с 30,3%, и в добивната промишленост - с 13,7%.

По данни от бизнес анкетата през юни 29,7% от мениджърите предвиждат продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца.

7. Парични и финансовипоказатели

През май 2022 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 10,3% при 10,8% годишното нарастване през април 2022 година. В края на май 2022 г. широките пари са 130,391 млрд. лв. (88,8% отБВП) при 128,829 млрд. лв. към април 2022 г. (88,4% от БВП).

Кредитите на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през май 2022 г. възлизат на 69,394 млрд. лева. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 8,5% на годишна база през май 2022 г. (7,7% годишно повишение през април 2022 г.) и в края на месеца достигат 38,833 млрд. лв. (26,4% от БВП). Кредитите за домакинства и НТООД са 30,562 млрд. лв. (20,8% от БВП) в края на май 2022 година.

През май 2022 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1,85 лв. за 1 щатски долар.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: