Разширяват капацитета на газовото хранилище „Чирен“

Разширяват капацитета на   газовото хранилище „Чирен“ Снимка: БНР

Проектът за разширение на капацитета на ПГХ „Чирен” е включен в списъка с проекти от общ интерес за Европейския съюз

Дружеството "Булгартрансгаз“ е внесло в МОСВ общо три инвестиционни предложения,  свързани с оценка на въздействието върху околната среда на обект „Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен.

Възложителят е посочил, че разширението на газовото хранилище е ключов фактор за сигурността на доставките на природен газ за България и стимулиране на търговията с газ в целия регион, като проектът е неделима част от инфраструктурата, допринасяща за концепцията за газов разпределителен център на територията на страната. 

На база извършени през годините изследвания е взето решение за поетапното разширение на хранилището, с което се цели увеличаване на дневната производителност до 10 млн. м³/ден (сега максимум 4,7 млн. м³/ден при форсиран режим).

За постигането на целите на разширението ще се работи по три направления:

-          проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения и нова газоизмервателна станция;

-       проектиране и изграждане на подземни съоръжения – десет нови високодебитни експлоатационни и три наблюдателни сондажа, ликвидация на някои от старите сондажи, както и нови връзки на експлоатационните сондажи с компресорната станция;

-          проектиране и изграждане на газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуваща газопреносна система в землището на с. Бутан, община Козлодуй.

Предстои да се проведе обединена процедура по ОВОС, като в конкретния случай това е текуща обща процедура по ОВОС с процедура по одобряване на актуализиран доклад за безопасност и процедура по издаване на комплексно разрешително.

Още от 2013 г. проектът за разширение на капацитета на ПГХ „Чирен” е включен в списъка с проекти от общ интерес за Европейския съюз по силата на Регламент (ЕС) №347/2013 г., с което е признат като необходим за реализацията на приоритетните коридори на енергийната инфраструктура на Съюза. Проектите от общ интерес, включени в списъка на Съюза, се превръщат в съставна част на съответните регионални инвестиционни планове, както и на националните десетгодишни планове за развитие на енергийните мрежи и на тези проекти се дава най-високият възможен приоритет в рамките на тези планове. По силата на този регламент, проектът е включен в общностния Десетгодишен план за развитие на мрежите (Final TYNDP 2020), в Газовите регионални инвестиционни планове за Централна и Източна Европа (CEE GRIP 2019) и за регион Южен коридор (Southern Corridor GRIP 2018), както и в Енергийната стратегия на Република България до 2030 г. В потвърждение на неговата важност за сигурността на енергийните доставки за страната и региона, проектът има статут на приоритетен проект на инициативата „Три морета“.

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: