Превозените товари в края на 2020 г. са се увеличили с 11,3%

Превозените товари в края на 2020 г. са се увеличили с 11,3% Снимка: piqsels.com

НСИ публикува предварителни сезонно изгладени данни за превозените товари и пътници и извършената работа през четвъртото тримесечие на 2020 г. по видове транспорт

Тримесечни изменения

По предварителни сезонно изгладени данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава увеличение както на превозените товари от товарния транспорт - с 11,3%, така и на извършената работа - със 17,3% (фиг. 1).

Фиг. 1. Превозени товари и извършена работа от товарния транспорт (Сезонно изгладени данни)

Превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват спрямо третото тримесечие на 2020 г. съответно с 20,9 и 0,7% (фиг. 2).

Фиг. 2. Превозени пътници и извършена работа от пътническия транспорт (Сезонно изгладени данни)

Годишни изменения 

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. се увеличават както превозените товари, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт в сравнение със съответното тримесечие на 2019 г. 

Същевременно е отчетен спад при превозените пътници (с 38,0%) и извършената работа (с 53,2%) от пътническия транспорт спрямо същото тримесечие на предходната година.

Товарен сухопътен транспорт

През четвъртото тримесечие на 2020 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 33 799,0 хил. т, или с 9447 хил. т повече спрямо съответното тримесечие на 2019 г. (фиг. 3), като спад от 34,3% е отчетен само при превозените товари от тръбопроводния транспорт. Извършената работа също се увеличава и достига 12 356,1 млн. тонкилометра (фиг. 3). 

Фиг. 3. Превозени товари и извършена работа от сухопътния транспорт по тримесечия

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт, които през четвъртото тримесечие на 2020 г. са извършвали само международни превози, се увеличават с 414,3 хил. т спрямо съответното тримесечие на 2019 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от речния транспорт (фиг. 4). 

Извършената работа, измерена в тонкилометри, също се увеличава и достига 284,5 млн. ткм поради по-големите разстояния, на които са били превозени товарите от морския транспорт.

Фиг. 4. Превозени товари и извършена работа от водния транспорт по тримесечия

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 70 864,6 хил., или с 43,7% по-малко спрямо същия период на предходната година (фиг. 5). Спад е отчетен както при автобусните, така и при железопътните превози съответно с 44,7 и 21,7%. 

Извършената работа също намалява с 55,4% и достига 1395,0 млн. пътниккилометра. 

Фиг. 5. Превозени пътници и извършена работа от сухопътния транспорт по тримесечия

Пътнически воден транспорт

През четвъртото тримесечие на 2020 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение на превозените пътници с 13,9 хил. пътници. 

Същевременно обаче извършената работа намалява с 487,9 хил. пътниккилометра спрямо съответното тримесечие на предходната година поради по-малкото разстояние, на което са превозени пътниците от морския транспорт (фиг. 6).

Фиг. 6. Превозени пътници и извършена работа от водния транспорт по тримесечия

Градски електротранспорт

През периода октомври - декември 2020 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 45 274,0 хил. пътници, или с 26,3% по-малко спрямо същия период на 2019 г. (фиг. 7). Увеличение се наблюдава единствено при трамвайните превози с 14,3%.

Извършената работа също намалява с 34,3% и достига 231,8 млн. пътниккилометра.

Фиг. 7. Превозени пътници и извършена работа от градския електротранспорт по тримесечия

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: