Хоризонт 2020: Европейска покана за зелената сделка с бюджет 1 млрд. лв.

Хоризонт 2020: Европейска покана за зелената сделка с бюджет 1 млрд. лв. Снимка: Pixabay

„Европейска покана за зелената сделка“ в рамките на програма „Хоризонт 2020“ е отворена за подаване на проекти до 26 януари 2021 г.

Програма „Хоризонт 2020“ представлява финансов инструмент за научни изследвания и иновации в рамките на Европейския съвет по иновации. Нейната цел е да доведе до повече научни постижения, открития и нововъведения, пренасяйки иновативните идеи от лабораторията до пазара. За периода 2014-2020 г. програмата разполага с бюджет от 80 млрд. евро за инвестиции в растеж и нови работни места.

Програма „Хоризонт 2020“ е организирана в следните три приоритетни оси: Виосоки постижения в научната област, Водещи позиции в промишлеността и Обществени предизвикателства.
Подпрограма „Климат, околна среда, ресурсна ефективност и суровини“ на приоритетна ос Обществени предизвикателства е особено актуална и Европейската зелена сделка е част от нея.

Европейската зелена сделка представлява бюджетно интензивна и всеобхватна програма, която работи за постигане на целите, поставени от ООН – неутрален климат и пълен баланс на емисиите на парникови газове в Европа до 2050 г., напредък на икономиката чрез зелени и чисти технологии, постигане на устойчива икономика, индустрия и общество, съобщават от Българска асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП).
За постигането на тези цели са необходими инвестиции в екологосъобразни технологии; подкрепа на иновациите в промишлеността; въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни форми на частен и обществен транспорт; декарбонизация на енергийния сектор; подобряване на енергийната ефективност на сградите; работа с международни партньори за подобряване на екологичните стандарти в световен мащаб.

С адрес към климатичната криза


Кампанията е насочена към защита на застрашеното биологично разнообразие и местообитания. Специфичната обстановка обуславя насочеността към устойчиво възстановяване от коронавирус кризата. Поради актуалността на целите ще се гонят видими и ясни резултати в кратко- и средносрочен план, но с перспектива за дългосрочна промяна. Броят на предприетите действия ще бъде по-ограничен. Ще се набляга на целенасочеността, мащабността и ясната видимост на резултатите, както и на тяхното бързо приложение.

По поканата ще се финансират проекти в 10 области.
Осем области са тематични и са свързани със Зелената сделка.
Област 1: „Повишаване на климатичните амбиции чрез междусекторни предизвикателства“ с проекти в три специфични сектора: 
Предотвратяване и борба с екстремните горски пожари чрез иновативни средства;
Към климатично неутрални и социално иновативни градове;
Устойчиви на климата иновативни пакети за европейските региони.
Област 2: „Чиста, достъпна и сигурна енергия“ с проекти по следните теми:
Иновативни наземни и офшорни технологии за възобновяема енергия и тяхното интегриране в енергийната система;
Разработване и демонстриране на 100 ПУ електроизолатор, увеличаващ връзката между възобновяемите енергийни източници и индустриалните приложения;
Ускоряване на зеления преход, както и партньорството за достъп до енергия с Африка.
Област 3: „Индустрия за чиста и кръгова икономика“ с проекти в следните сектори:
Затваряне на индустриалния въглероден цикъл за борба с изменението на климата;
Демонстрация на системни решения за териториалното разгръщане на кръговата икономика.
Област 4: „Енергийни и енергийноефективни сгради“ с тема:
Изграждане и обновяване по енергийно и ресурсно ефективен начин.
Област 5: „Устойчива и интелигентна мобилност“ с тема:
Зелените летища и пристанища като мултимодални центрове за устойчива и интелигентна мобилност.
Област 6: „От фермата до трапезата“ с тема:
Тестване и демонстриране на системни навици за устойчива храна от фермата до трапезата.
Област 7: „Биоразнообразие и екосистемни услуги“ с тема:
Възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги.
Област 8: „Нулево замърсяване, среда без токсични вещества“ с теми:
Иновативни, системни решения за нулево замърсяване за защита на здравето, околната среда и природните ресурси от устойчиви и мобилни химикали;
Насърчаване на регулаторната наука за справяне с химически и фармацевтични смеси: от наука до политики, основани на факти.
Следват две хоризонтални области.
Област 9: „Укрепване на знанията“ с теми:
Кпацитет и услуги на европейската научноизследователска инфраструктура за справяне с предизвикателствата на Европейската Зелена сделка;
Разработване на продукти и услуги за крайни потребители за всички заинтересовани страни и граждани, подкрепящи адаптирането и смекчаването на климата;
Прозрачен и достъпен океан: към цифров близнак на океана.
Област 10: „Овластяване на гражданите за преход към неутрална по отношение на климата, устойчива Европа“ с теми:
Европейски капацитет за обсъждане и участие на гражданите в Зелената сделка;
Поведенчески, социални и културни промени за Зелената сделка;
Даване на възможност на гражданите да действат по отношение на изменението на климата и опазването на околната среда чрез образование, наука, инициативи за гражданско участие.

Кой може да участва

Всяко юридическо лице – академични среди, индустрия, изследователски институти, държавни и местни власти, сдружения, организации на гражданското общество и др. От държавите на Европейския съюз и от асоциирани към „Хоризонт 2020“ държави, включително Турция, Република Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания, Молдова, Израел, Исландия, Норвегия и Швейцария.

В направленията Научни изследвания и Иновационни дейности могат да участват само обединения от поне 3 несвързани помежду си юридически лица от три различни страни от ЕС и асоциираните към „Хоризонт 2020“ държави. По отношение на координационните и подкрепящи дейности не е необходимо партньорство. Там може да се кандидатства самостоятелно.

Как се финансират


Размерът на безвъзмездната помощ за един проект е до 60 млн. лева, както следва:
За научни изследания, вкл. проучвания, развитие на технологии, тестване и валидация на процеси и решения, се финансират 100% от разходите;
За иновационни дейности, вкл. изграждане на оборудване, тестване, демонстрации, прототипи, пазарна репликация, се финансират от 70% до 100% от разходите в зависимост от правния статут на бенецифиента;
За координационни и подкрепящи дейности, вкл. разпространение и споделяне на опит и знания, обмен на информация, анализи и проучвания, се финансират 100 % от разходите.

Очакван старт на спечелилите финансиране проекти – есента на 2021 г.

От началото на следващата година ще стартира продължението на „Хоризонт 2020“, наречено „Хоризонт Европа“, с бюджет от около 90 млрд. евро.
Планира се над 35% от разходите по „Хоризонт Европа“ да бъдат използвани за постигане на цели в областта на климата, т.е. да са свързани със зелената сделка, съобщават от Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП).

 

Още по темата във

facebook