Ключови показатели за икономиката на България към 3 април 2024 г.

Ключови показатели за икономиката на България към 3 април 2024 г. Снимка: pixnio.com

Предварителни данни от изследвания на НСИ и показатели на БНБ

1. Производство

През март 2024 г. показателят на доверие в промишлеността намалява с 0,2 процентни пункта в сравнение с февруари 2024 г. по данни от бизнес анкетите на НСИ. 

През януари 2024 г. е регистрирано намаление със 7,5% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2023 г. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при преработващата промишленост - с 10,4%, при добивната промишленост - с 8,2%, а увеличение при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7,8%.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 0,7% на строителната продукция през януари 2024 г. в сравнение със същия месец на 2023 г. На годишна база повишение на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2024 г. е регистрирано при строителството на съоръжения - с 3,9%, и при специализираните строителни дейности - с 1,2%. При сградното строителство се наблюдава понижение - с 1,5%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на 51 848.6 млн. лв. по текущи цени, според предварителните данни. На човек от населението се падат 8 053 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,820520 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 28 480 млн. долара и съответно на 4 424 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 26 510 млн. евро, като на човек от населението се падат 4 118 евро.

2. Индивидуално потребление 

Общият показател на доверие на потребителите през януари 2024 г. се покачва с 6,7 процентни пункта спрямо нивото си от октомври 2023 г. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 8,8 и 2,0 процентни пункта. Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи известно подобрение - увеличение на балансовия показател с 5,2 процентни пункта. Същевременно и очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-оптимистични.

Оборотът в търговията на дребно през януари 2024 г. запазва нивото си спрямо януари 2023 г. въз основа на календарно изгладени данни. В сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано намаление на оборота при автомобилните горива и смазочните материали - с 13,2%, и нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 0,5%, докато при хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава увеличение - с 6,3%. 

За индивидуално потребление през четвъртото тримесечие на 2023 г. са изразходвани 69,6% от произведения БВП. Показателят се увеличава с 2,9% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2022 г. (според сезонно изгладените данни).

3. Инвестиции

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 20,6%. Показателят се е увеличил с 3,7% в реално изражение спрямо същия на предходната година според сезонно изгладените данни. През януари 2024 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността ес 1,0 процентен пункт под нивото от октомври 2023 г. и достига 75,2% по данни от бизнес анкетите на НСИ.

4. Пазар на труда 

Oбщият брой на заетите лица през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 920,6 хил., от които 1 556,5 хил. са мъже и 1 364,1 хил. - жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на заетите намалява с 2,0% -  с 1,6% при мъжете и с 2,5% при жените. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53,1%, като при мъжете той е 59,6%, а при жените - 47,2%. 

Безработните лица през четвъртото тримесечие на 2023 г. са 128,6 хил., от които 68,9 хил. (53,6%) са мъже и 59,7 хил. (46,4%) - жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на безработните се увеличава с 13,0 хил., или с 11,2%. Коефициентът на безработица е 4,2% (при 3,7% през четвъртото тримесечие на 2022 г.) и е един и същ при мъжете и при жените.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11,7% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 10,6%, в услугите - с 10,4%, и в строителството - с 19,5%. 

През март 2024 г. 36,2% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им, по данни от бизнес анкетите на НСИ.

През декември 2023 г. средната брутна работна заплата е 2 173 лв.- нараства с 3,5% в сравнение с предходния месец и с 11,6% спрямо декември 2022 г.

5. Международни трансакции

През март 2024 г. осигуреността на производството с поръчки от чужбина се увеличава с 5,0 процентни пункта в сравнение с февруари 2024 г. ,според оценките на мениджърите, регистрирани от бизнес анкетите на НСИ.

За януари 2024 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 3,6 млн. евро (0,004% от БВП) при отрицателно салдо от 267,7 млн. евро (0,3% от БВП) за януари 2023 г. 

Търговското салдо за януари 2024 г. е отрицателен в размер на 488,6 млн. евро (0,5% от БВП) при дефицит от 286,5 млн. евро (0,3% от БВП) за същия период на 2023 г.

Износът на стоки е 3 201,1 млн. евро (3,2% от БВП) за януари 2024 г., като намалява с 434,8 млн. евро (12%) в сравнение с този за януари 2023 г. (3 635,8 млн. евро, 3,9% от БВП). 

Износът за януари 2023 г. нараства на годишна база с 14,9%.

Вносът на стоки за януари 2024 г. е 3 689,7 млн. евро (3,6% от БВП), като намалява с 232,7 млн. евро (5,9%) спрямо януари 2023 г. (3 922., млн. евро, 4,2% от БВП). Вносът за януари 2023 г. нараства на годишна база с 5,7%.

Преките инвестиции в чужбина за януари 2024 г. нарастват със 7,6 млн. евро (0,01% от БВП) при ръст от 78,2 млн. евро (0,1% от БВП) за януари 2023 г. Салдото по статия преки инвестиции е отрицателно - в размер на 104,1 млн. евро (0,1% от БВП), при отрицателно салдо от 338,6 млн. евро (0,4% от БВП) за януари 2023 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват със 111,6 млн. евро (0,1% от БВП) за януари 2024 г., при повишение с 416,8 млн. евро (0,4% от БВП) за януари 2023 г.

Салдото по статия  портфейлни инвестиции е положително - в размер на 117 млн. евро (0,1% от БВП), при отрицателна стойност от 1 057,8 млн. евро (1,1% от БВП) за януари 2023 г.

Портфейлните инвестиции - активи за януари 2024 г. нарастват с 88,9 млн. евро (0,1% от БВП) при ръст от 190,7 млн. евро (0,2% от БВП) за януари 2023 г. 

Портфейлните инвестиции - пасиви за януари 2024 г. намаляват с 28 млн. евро (0,03% от БВП) при повишение с 1 248.5 млн. евро (1,3% от БВП) за януари 2023 г.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2023 г. е отрицателно. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: