Какви са ключовите показатели за българската икономика към 29 ноември 2023 г.

Какви са ключовите показатели за българската икономика към 29 ноември 2023 г. Снимка: pixnio.com

Данни от бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ)

1. Производство

През декември 2023 г. показателят на доверие в промишлеността се увеличава с 0,6 пункта в сравнение с ноември 2023 г. по данни от бизнес анкетите на НСИ. 

През октомври 2023 г. е регистриран спад с 5,4% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 г. На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10,1%, в преработващата промишленост - 5.5%, и в добивната промишленост - с 1,5%.

Календарно изгладените данни показват намаление от 1,0% на строителната продукция през октомври 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 г. На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през октомври 2023 г. се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство с регистрирано намаление от 2,7%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 0,3%.

През третото тримесечие на 2023 г. произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на 48 466.1 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 7 522 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,796396 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 26 980 млн. долара и съответно на 4 187 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 24 780 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 846 евро. 

2. Индивидуално потребление 

Общият показател на доверие на потребителите през октомври 2023 г. нараства с 3,3 пункта в сравнение с юли, като при населението в градовете увеличението е 0,5 пункта, а при населението в селата - 9,8 пункта. Според оценките на потребителите се наблюдава известна положителна промяна в общата икономическа ситуция в страната през последните дванадесет месеца, в резултат на което балансовият показател се покачва с 6,9 пункта. Очакванията на живеещите в селата са тази тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в градовете, което е малко по-негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано.

Оборотът в търговията на дребно през октомври 2023 г. нараства с 3,1% спрямо октомври 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни. В сравнение със същия месец на 2022 г. се наблюдава увеличение на оборота в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 8,5%) и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия  (с 6,8%). Понижение е регистрирано при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали ( с 0,2%). 

За индивидуално потребление през трето тримесечие на 2023 г. са изразходвани 66,9% от произведения БВП. Показателят се увеличава с 4,8% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2022 г.

3. Инвестиции 

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през третото тримесечие на 2023 г. е 16,9%. Показателят се е увеличил с 9,6% в реално изражение спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни. 

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през октомври 2023 г. нараства с 0,7 пункта в сравнение с юли 2023 г. и достига 76,2% по данни от бизнес анкетите на НСИ.

4. Пазар на труда 

Oбщият брой на заетите лица през третото тримесечие на 2023 г. е 2 964,7 хил., от които 1 566,8 хил. мъже и 1 397,9 хил. жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите намалява с 1,2%, в по-голяма степен при мъжете за които намалението е с 1,9%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.9%, като при мъжете той е 60,0%, а при жените - 48,4%. 

Безработните лица през третото тримесечие на 2023 г. са 125,0 хил., от които 69,9 хил. (55,9%) са мъже и 55,1 хил. (44,1%) - жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на безработните се увеличава с 14,0 хил., или с 12,6%. За същия период коефициентът на безработица нараства с 0,4 процентни пункта и достига 4,0%, съответно 4,3% за мъжете и 3,8% за жените.

През третото тримесечие на 2023 г. спрямо третото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15,1% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 16,6%, в услугите - с 13,9%, и в строителството - със 17,0%. 

През декември 2023 г. 33,7% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им, по данни от бизнес анкетите на НСИ.

През септември 2023 г. средната брутна работна заплата е 2 072 лв. - нараства с 5,9% в сравнение с предходния месец и с 15,9% спрямо септември 2022 г.

5. Международни трансакции

През декември 2023 г. осигуреността на производството с поръчки от чужбина се увеличава с 1,0 пункт в сравнение с ноември 2023 г. според оценките на мениджърите, регистрирани от бизнес анкетите на НСИ.

За октомври 2023 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 37,5 млн. евро при отрицателно салдо от 484,9 млн. евро за октомври 2022 г. За януари - октомври 2023 г.  текущата сметка е положителна и възлиза на 972,7 млн. евро (1% от БВП) при отрицателно салдо от 779,1 млн. евро (0,9% от БВП) за януари - октомври 2022 г.Търговското салдо за октомври 2023 г. е отрицателенo в размер на 442,5 млн. евро при дефицит от 792,2 млн. евро за октомври 2022 г. За януари - октомври 2023 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 2 285 млн. евро (2,4% от БВП) при дефицит от 3 961,4 млн. евро (4,6% от БВП) за същия период на 2022 г.

Износът на стоки е 3 834,7 млн. евро за октомври 2023 г., като намалява със 108,7 млн. евро (2,8%) в сравнение с този за октомври 2022 г. (3 943.4 млн. евро). За януари - октомври 2023 г. износът е 36 735,2 млн. евро (38,4% от БВП), като намалява с 2 839.3 млн. евро (7,2%) в сравнение с този за същия период на 2022 г.     (39 574,5 млн. евро, 46,1% от БВП). Износът за януари - октомври 2022 г. нараства на годишна база с 40,4%.

Вносът на стоки за октомври 2023 г. е 4 277,2 млн. евро, като намалява с 458,4 млн. евро (9,7%) спрямо октомври 2022 г. (4 735,6 млн. евро). За януари - октомври 2023 г. вносът е 39 020,2 млн. евро (40,8% от БВП), като се понижава с 4 515,6 млн. евро (10,4%) спрямо същия период на 2022 г. (43 535,8 млн. евро, 50,7% от БВП). Вносът за януари - октомври 2022 г. нараства на годишна база с 45,1%.

Преките инвестиции в чужбина за октомври 2023 г. нарастват с 25,2 млн. евро, при ръст от 47,4 млн. евро за октомври 2022 г. За януари - октомври 2023 г. преките инвестиции в чужбина се повишават с 439,8 млн. евро (при увеличение с 486,7 млн. евро за януари - октомври 2022 г). Салдото по статия преки инвестиции е отрицателно в размер на 174,6 млн. евро при отрицателно салдо от 27,6 млн. евро за октомври 2022 г. За януари - октомври 2023 г. салдото е отрицателно в размер на 2 959,4 млн. евро (3,1% от БВП) при отрицателно салдо от 1 726,9 млн. евро (2% от БВП) за същия период на 2022 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват със 199,8 млн. евро за октомври 2023 г., при повишение със 75 млн. евро за октомври 2022 г. За януари - октомври 2023 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават с 3 399,2 млн. евро (при увеличение с 2 213,6 млн. евро за януари - октомври 2022 г). 

Салдото по статия  портфейлни инвестиции е положително в размер на 515,5 млн. евро при положителна стойност от 344,4 млн. евро за октомври 2022 г. За януари - октомври 2023 г. салдото е положително в размер на 2 536 млн. евро (2,7% от БВП) при положително салдо от 447 млн. евро (0,5% от БВП) за същия период на 2022 г.

Портфейлните инвестиции - активи за октомври 2023 г. нарастват с 239,3 млн. евро при ръст от 326,6 млн. евро за октомври 2022 г. За януари - октомври 2023 г. те нарастват с 2 676,3 млн. евро (2,8% от БВП) при увеличение с 1 685,9 млн. евро (2% от БВП) за същия период на 2022 г. Портфейлните инвестиции - пасиви за октомври 2023 г. намаляват с 276,2 млн. евро при понижение със 17,8 млн. евро за октомври 2022 г. За януари - октомври 2023 г. портфейлните инвестиции - пасиви нарастват със 140,3 млн. евро (0,1% от БВП) при увеличение с 1 238,8 млн. евро (1,4% от БВП) за същия период на 2022 г.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през третото тримесечие на 2023 г. е положително. Износът на стоки и услуги бележи спад с 3,1%, а вносът на стоки и услуги - с 5,5% в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.

6. Цени

През ноември 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0,3%, а годишната инфлация за ноември 2023 г. спрямо ноември 2022 г. е 5,4%.През ноември 2023 г. е регистрирано увеличение на цените в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (1,4%), развлечения и култура (1,4%), ресторанти и хотели (0,7%) и здравеопазване (0,4%). Най-голямо е намалението в групите: облекло и обувки (0,9%), транспорт (0,6%) и жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома (0,2%).

През третото тримесечие на 2023 г. индексът на цените на жилищата нараства с 9,2% в сравнение със същото тримесечие на 2022 г.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомвринамалява с 25,9% в сравнение с октомври 2022 г. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 47,9%, в добивната промишленост - с 4,5%, и в преработващата промишленост - с 1,5%.

През декември прогнозите на мениджърите са за известно увеличение на продажните цени в промишлеността, макарпреобладаващата част от тях да предвиждатзапазване на тяхното равнище през следващите три месеца  (по данни от бизнес анкетите на НСИ).

7. Парични и финансови показатели

През ноември 2023 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база със 7,9% (8,4% годишно нарастване през октомври 2023 г). В края на ноември 2023 г. широките пари са 149,858 млрд. лв. (80,2% от БВП) при 149,823 млрд. лв. към октомври 2023 г. (80,1% от БВП). 

Кредитите на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през ноември 2023 г. възлизат на 81,802 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 6,3% на годишна база през ноември 2023 г. (7,3% годишно повишение през октомври 2023 г.) и в края на месеца достигат 43,761 млрд. лв. (23,4% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 38,041 млрд. лв. (20,3% от БВП) в края на ноември 2023 г.  През ноември 2023 г. средномесечният валутен курс на лева спрямо долара е 1,79 лв. за 1 щатски долар.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: