Относителният дял на домакинствата с непроменени доходи остава висок

Относителният дял на домакинствата с непроменени доходи остава висок Снимка: pixabay.com

През второто тримесечие на 2023 г. Националният статистически институт продължи провеждането на допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети

През второто тримесечие на 2023 г. Националният статистически институт продължи
провеждането на допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети. Проучването
има за цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на
домакинствата. Анкетирани бяха 5 512 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 050
домакинства. 

Остава висок относителният дял на домакинствата с непроменени доходи 

През второто тримесечие на 2023 г. за 78,0% от лицата доходът на домакинството им е
останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял нараства с 3,4 процентни пункта в
сравнение с първото тримесечие на 2023 година. 

Увеличение на доходите са посочили 16,2% от хората, което е с 3,9 процентни пункта по-
малко в сравнение с първото тримесечие на 2023 г., когато увеличение са имали 20,1%.

Делът на посочилите намаление на доходите за последните 12 месеца се увеличава през
второто тримесечие на 2023 г. до 5,8% - с 0,5 процентни пункта повече спрямо предходното
тримесечие.

Намалява делът на лицата със затруднения при покриване на ежедневните разходи

През второто тримесечие на 2023 г. 70,6% са хората, които изпитват затруднения да
покриват ежедневните си разходи. Делът им продължава да е относително висок, но намалява с
6,2 процентни пункта спрямо предходното тримесечие. С известни затруднения са 35,1% от
анкетираните, 23,7% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 11,8% - като
много трудно. Делът на тези, които се справят много трудно, намалява с 2,4 процентни пункта в
сравнение с първото тримесечие на 2023 г., а хората, които покриват ежедневните разходи
трудно, намаляват с 3,1 процентни пункта.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 21,7%, а 7,7% не изпитват
никакви затруднения, което е с 4,2 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие
на 2023 г. 

Около 1/4 от анкетираните ограничават потреблението си на енергия

Делът на отговорилите, че са ограничавали потреблението си на енергия, e 23,5%, със 7,7
процентни пункта по-малко отколкото година по-рано.

20,7% от живеещите в градовете са посочили, че не могат да си позволят достатъчно
потребление на енергия. В селата делът на хората с ограничения в потреблението на енергия е
31,4% - с 10,7 процентни пункта повече в сравнение с градовете. 

Удовлетвореността се повишава

Анкетираните дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други - средно 7,20 през първото тримесечие и 7,34 през второто тримесечие на 2023 г., при скала на измерване от 0 до 10.

Най-ниска е удовлетвореността от финансовото положение на домакинствата. Тази удовлетвореност леко се повишава от 4,63 през първото тримесечие на 5,08 през второто тримесечие на 2023 година. 

За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност от финансовото положение през изследваните тримесечия е около 6, а за 20-те
процента домакинства с най-ниски нетни доходи - около 3.
Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните е 5.99 през първото
тримесечие на 2023 г. и се повишава до 6.32 през второто тримесечие, измерена по същата скала
от 0 до 10.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: