Ръст на брутния вътрешен продукт с 1,8% за второто тримесечие показват данните на НСИ

Ръст на брутния вътрешен продукт с 1,8% за второто тримесечие показват данните на НСИ Снимка: НСИ

НСИ публикува предврителни данни за брутния вътрешен продукт през второто тримесечие на 2023 г.

През второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1,8% спрямо второто тримесечие на предходната година и с 0,4% спрямо първото тримесечие на 2023 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки.

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2023 г. БВП се увеличава с 1,8% спрямо второто тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 1,9%.

Крайното потребление регистрира ръст от 1,3%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 3,4% през второто тримесечие на 2023 г. спрямо второто тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 0,8%, а вносът на стоки и услуги намалява с 6.,%.

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0,4%. Брутната добавена стойност нараства с 0,4%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2023 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходнототримесечие е увеличението на крайно потребление с 0,4%.

Фиг. 1. Темп на прираст спрямо предходното тримесечие, проценти

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение достига 40 959.5 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2023 г. е 35 946.2 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 76,5%, което в стойностно изражение възлиза на 31 320.3 млн. лева. През второто тримесечие на 2023 г. бруто капиталообразуването е 7 853.9 млн. лв. и заема 19,2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: