Финансовото състояние на общините за второто тримесечие на 2020 г.

Финансовото състояние на общините за второто тримесечие на 2020 г. Снимка: pixabay.com

Средният дял на приходите в общите постъпления за страната спада до 34,14%.

Министерството на финансите публикува отчет и анализ на финансовото състояние на общините за второто тримесечие на 2020 г. 


Броят на общините, които са отчели дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, е 37, спрямо 38 към края на преходната година и към края на месец юни 2019 г. Приходите превишават разходите за местни дейности към края на второто тримесечие на 2020 г. при 22,6% от общините (60 общини). Отчита се подобрение спрямо същия период на миналата година, когато общините със същите резултати са били 54, а в края на 2019 г. този резултат се наблюдава само при 16 общини

Средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ, спада минимално до 46,73% спрямо 47,40% година по-рано. Към края на месец юни 2020 г. бюджетното салдо на общините е положително, като излишъкът достига 461,9 млн. лв

Делът на наличните в края на юни 2020 г. задължения за разходи по бюджетите на общините към годишния дял на разходите на общините е 3,5% (при 3,6% към 30.06.2019 г. и 6,9% към 31.12.2019 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 80, при 75 за същия период на миналата година и 70 към края на 2019 г. Към 30.06.2020 г. в 15 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишават 15 на сто (при 17 общини за същия период на миналата година и 24 към 31.12.2019 г.). 

Просрочените задължения на общините към 30.06.2020 г. са в размер на 168,2 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 143,8 млн. лв., като са формирани от 130 общини, представляващи 49% от общия брой общини, а 135 общини завършват второто тримесечие на 2020 г. без просрочени задължения по бюджетите си. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 24% или 63 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 22,2 млн. лв. За същия период 70 общини, представляващи 26% от всички, увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 42,6 млн. лв. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 2,5 млн. лв. и  съставляват около 1,8% от размера на просрочените задължения по бюджетите на общините. 

Общинският дълг и общинските гаранции към 30.06.2020 г. възлизат на 1423,8 млн. лв., в т.ч. 656,5 млн. лв. вътрешен (41,1 %) и 767,3 млн. лв. (53,9 %) външен дълг. Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции – 1196,9 млн. лв. (84,1%) – са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти. 

Дългът на Столична община формира 49,9% от общия размер на дълга. Спрямо края на 2019 г. размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 25,2 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешния дълг със 7,0 млн. лв. и на този на външния дълг с 18,2 млн. лв. 

Усилията на Министерството на финансите продължават в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските бюджети. Препоръчително е общините да приемат и изпълняват планове за финансово оздравяване при наличие не само на три или повече от показателите по чл. 130а от ЗПФ, но и при индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. По този начин местните власти ще преодолеят и елиминират своевременно риска да нарушат фискалните правила и параметри по ЗПФ.