България не е обявила пълния списък със защитени зони за местообитания от Натура 2000

България не е обявила пълния списък със защитени зони за местообитания от Натура 2000 Снимка: pixabay.com

Европейската комисия сезира Съда на ЕС за това, че страната ни не е обявила пълния списък със защитени зони за местообитанията от Натура 2000

Днес Европейската комисия прие решение за сезиране на Съда на ЕС във връзка с неизпълнение на задължения на България по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Процедурата за нарушение срещу България за неизпълнение на задължения на страната по чл. 4, пар. 4 и чл. 6 от Директивата за местообитанията стартира на 25 януари 2019 г., а на 3 юли 2020 г. е получено и мотивирано становище.

Процесът на обявяване на зоните от екологичната мрежа Натура 2000 и определяне на достатъчно подробни специфични цели и мерки на опазване за тях е значително забавен във всички държави от ЕС, включително и в България. Поради тези причини към момента на получаване на мотивираното становище, ЕК бе стартирала наказателни процедури срещу 12 държави членки, а другите 15 държави бяха в предупредителна фаза.

ЕК счита, че въпреки че през 2007 г. България е определила защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, то не е спазен крайният срок – края на 2014 г., за издаване на финални актове (заповеди) за обявяване на общо 229 защитени зони. 

ЕК счита също така, че не са определени специфични за зоните подробни цели на опазване за защитените зони за местообитанията.

В периода 2014-2019 г. няма напредък при издаването на заповеди за обявяване на защитените зони за местообитанията. Към настоящия момент са обнародвани в „Държавен вестник“ заповеди за обявяване на 186 защитени зони за местообитанията. За останалите 43 защитени зони е прието Решение на МС от лятото на тази година за промяна на границите им, които се очаква ЕК да одобри, съгласно процедурата.

Според Комисията България не е въвела правилно в националното законодателство чл. 6, параграф 1 от Директивата за местообитанията.

За преодоляване на идентифицираните от ЕК слабости, още при стартирането на наказателната процедура през януари 2019 г. е подготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, въвеждащ нов подход за управление на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. 

Законопроектът е внесен за разглеждане в 44-то Народното събрание и приет на първо четене. Служебното правителство внесе повторно законопроекта в 45-то НС, но той не бе поставен за разглеждане. Прието е Решение на МС за внасяне на същия проект на закон в бъдещото 46-то НС.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: