НСИ представи годишните статистически данни за „Околна среда" за 2019 г.

НСИ представи годишните статистически данни за „Околна среда" за 2019 г. Снимка: pixabay.com

Националният статистически институт (НСИ) публикува резултатите от годишните изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2019 г.

Националният статистически институт (НСИ) представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2019 г. 

1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

Дълготрайните материални активи с екологично предназначение (ДМА - ЕП) са част от общите дълготрайни материални активи в страната. Придобитите, излезлите от употреба и наличните в края на отчетната година дълготрайни материални активи с екологично предназначение са дадени по отчетна стойност.

През 2019 г. делът на наличните в края на годината ДМА с екологично предназначение по отчетна стойност възлиза на 4,8% от общите дълготрайни материални активи в страната.

Общата стойност на наличните в края на 2019 г. ДМА за околната среда се оценява на 9889,8 млн. лв. и се разпределя по основните направления за околната среда, както следва: за пречистване и отвеждане на отпадъчните води (производствени и селищни пречиствателни станции, канализационна мрежа и др.) – 34,7%, следвани от съоръженията за опазване на въздуха – 30,0%, и за третиране на отпадъците – 28,8%. Не се наблюдава съществена промяна спрямо предходните години в относителния дял на активите, разпределени по направления за околната среда.

      Фиг. 1.1. Наличност на дълготрайните материални активи с екологично предназначение по екологични направления към 31.12.2019 г.

Регионалните данни сочат, че в края на 2019 г. най-много налични ДМА с екологично предназначение има в Югоизточния район на страната (отчетната стойност е 3048,7 млн. лв.), а най-малка наличност е отчетена в Северния централен район (870,1 млн. лв.).

Фиг. 1.2. Наличност на дълготрайните материални активи с екологично предназначение по статистически райони към 31.12.2019 г.

Общата отчетна стойност на придобитите ДМА с екологично предназначение през 2019 г. е 351,8 млн. лева. Преобладаващата част от тях са за отвеждане и пречистване на отпадъчните води – 33,6%, третиране на отпадъците – 32,9%, опазването на въздуха – 27,9%. В направление „Други“ за опазване на околната среда придобитите през годината ДМА възлизат на 19,8 млн. лева (5,6%).

Разпределението на данните по икономически дейности за 2019 г. показва, че значителна част от ДМА с екологично предназначение са съсредоточени в сектор „Промишленост“ - 5789,3 млн. лв. (58,5%) от наличните в края на годината, и 204,9 млн. лв. (58,2%) от придобитите в страната. 

Преобладаващата част от придобитите ДМА с екологично предназначение са отчетени в секторите: добивна и преработваща промишленост - 54,6%, производство на енергия, доставяне на води – 29,8%, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (специализирани производители на услуги за опазване на околната среда) – 15,7%.

В категорията „други дейности“ (сектор на услугите, вкл. държавно управление) наличните в края на годината ДМА - ЕП се оценяват на 4052,2 млн. лв. (41,0%), а въведените в действие (придобити през годината) – 130,5 млн. лева (37,1%).

2. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда са част от общите разходи за дълготрайни материални и нематериални активи. През 2019 г. делът на наличните в края на годината разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение възлиза на 2,4% от общите разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в страната.

Извършените екологични разходи (инвестиции и текущи разходи) се оценяват на 2308 млн. лв. и се разпределят по направления за околната среда за: отпадъчни води - 18%, опазване на въздуха -11%, третиране на отпадъци - 63%, други - 8%. Текущите разходи са с преобладаващ дял в общите екологични разходи – 80,3%. По-голямата част от общите разходи са извършени за опазване на въздуха, събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци и за отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

Фиг. 2.1. Структура на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по направления през 2019 г.

Делът на разходите за опазване и възстановяване на околната среда от произведения брутен вътрешен продукт е 1,9% и е основен измерител на предприетите от обществото и държавата мерки за намаляване на натиска върху околната среда.

Фиг. 2.2. Дял на разходите за опазване и възстановяване на околната среда от БВП

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: