Какво е административно-териториалното деление на България към края ня 2023 г.

Какво е административно-териториалното деление на България към края ня 2023 г. Снимка: НСИ

Към 31 декември 2023 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 041 кметства. Освен това, Столична община и градовете Пловдив и Варна са разделени административно-териториално на райони: Столична община - на 24 района, гр. Пловдив - на 6 района, гр. Варна - на 5 района.

Броят на населените места в Република България към 31 декември 2023 г. е 5 256 (в т.ч. градове - 257, и села - 4 999), а на селищните образувания е 166 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 158).

Промени в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици за периода 1 януари - 31 декември 2023 г:

  • През 2023 г. броят на кметствата е променен въз основа на приети промени в ЗАТУРБ, с които се регламентира, че кметство е населено място с население над 100 души с постоянен адрес. Промените влизат в сила след обнародването на Указ №146 на Президента на Република България от 2023 г. за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023г.).
  • С Решение № 52.11 от 23 февруари 2023 г. общинският съвет на Аксаково, област Варна, създава ново селищно образувание с местно значение с наименование „Кичево-север“, в землището на село Кичево, община Аксаково, област Варна (ДВ, бр. 23 от 14.03.2023 г.).

 

Към 31 декември 2023 г. в Република България съществуват следните административно-териториални единици:

•   области - 28;

•   общини - 265.

Административни области в Република България към 31 декември 2023 г. 

Средната площ на една област в Република България е 3 964 кв. километра. Най-големите по територия области в страната са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките - Перник, Габрово и София (столица). Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 71773души. 

Фиг. 1. Административни области в Република България към31.12.2023 г.

Общини в Република България към 31 декември 2023 г.

Най-голямата по брой на населението община в България е Столична. Освен нея още 7 общини в страната са с население над 100 000 души - Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен. Относителният дял на населението в тези 8 общини представлява 40.8% от цялото население в страната. 

Към 31 декември 2023 г. от общо 265 общини в страната 142 са с население под 10000 души. Относителният дял на населението в тези общини представлява 11, 9% от общото население в страната. Най-малката община в страната е Трекляно (област Кюстендил) с население 552 души, следвана от община Бойница (област Видин) с население 744 души.

Средната площ на една община в Република България е 419 кв. километра. Най-голямата по територия община в страната е Сливен. Освен нея още 7 общини са с територия над 1 000 кв. км - Столична, Добрич-селска, Тунджа (област Ямбол), Самоков (област София), Средец (област Бургас), Стара Загора и Карлово (област Пловдив).

Най-малката по територия община в страната е Челопеч (област София). Освен нея още 10 общини са с територия под 100 кв. км - Николаево (област Стара Загора), Ямбол, Антон (област София), Чавдар (област София), Долна баня (област София), Стамболийски (област Пловдив), Белослав (област Варна), Сопот (област Пловдив), Кричим (област Пловдив) и Перущица (област Пловдив).

На територията на 9 общини в Република България - Пловдив, Добрич, Ямбол, Кричим, Перущица, Копривщица, Челопеч, Антон и Чавдар, има само по едно населено място - техният общински център.

Териториални единици в Република България към 31 декември 2023 година:

  • населени места - 5 256, в т.ч. 257 градове и 4 999 села;
  • селищни образувания - 166, в т.ч. 8 с национално значение и 158 с местно значение.

Към 31декември 2023 г. населените места без нито един жител са 201, като най-голям брой от тях се намират в областите Велико Търново (67), Габрово (67), Кюстендил (10) и Кърджали (9). В 1 453 села, или в 27,6% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живее 35,2% от населението на страната.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: