Брутният вътрешен продукт нараства с 1,6% през четвъртото тримесечие на 2023 г.

Брутният вътрешен продукт нараства с 1,6% през четвъртото тримесечие на 2023 г. Снимка: Национален статистически институт

НСИ публикува експресни оценки за брутния вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2023 г.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1,6% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0,5% спрямо третото тримесечие на 2023 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2023 г. БВП се увеличава с 1,6% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 0,2%.

Крайното потребление регистрира ръст от 3,1%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 4,2% презчетвъртото тримесечие на 2023 г. спрямочетвъртото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 1,0%, а вносът на стоки и услуги намалява с 5,4%.

        Фиг. 1. Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходната година, проценти

Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0,5%. Брутната добавена стойност нараства с 0,2%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2023 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1,1%.

 БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение достига 51 055,0 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 44 444.9 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 81,7%, което в стойностно изражение възлиза на 41 697.4 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2023 г. бруто капиталообразуването е 10 132.5 млн. лв. и заема 19,8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: