EIOPA призова застрахователите от ЕС да се подготвят за Brexit

EIOPA призова застрахователите от ЕС да се подготвят за Brexit Снимка: fsc.bg

EIOPA отправи призив към застрахователния сектор да завърши подготвителните действия по приключване на преходния период по отношение на Обединеното кралство.

Преходният период по отношение на Обединеното кралство съгласно Споразумението за оттегляне ще завърши на 31 декември 2020 г. След тази дата всички първични и вторични законодателни актове на ЕС вече няма да се прилагат в Обединеното кралство, включително и Директивата „Платежоспособност II“, както и Директивата относно разпространението на застрахователни продукти (IDD).

 

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) предупреди, че е необходимо застрахователният сектор да бъде подготвен за последиците, свързани със застрахователните дружества от Обединеното кралство и Гибралтар, които ще се превърнат в дружества от „трета държава“ и повече няма да се ползват от лицензионния режим съгласно Директивата „Платежоспособност II“, за да предоставят услуги на територията на ЕС. 

 

Наред с това има и други правни последици, засягащи застрахователните договори, разкриването на застрахователната тайна и груповия надзор.

 

EIOPA очаква от презастрахователните дружества да разполагат с мерки за предотвратяване на извършване на застрахователна дейност без лиценз и да осигурят бъдещото предоставяне на трансгранични услуги, за да се намалят щетите за притежателите на полици и третите ползващи се лица.

Наред с това EIOPA напомня на застрахователните дружества и застрахователните посредници тяхното задължение да информират клиентите си относно възможното отражение върху застрахователните договори в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

 

Меморандумът за разбирателство относно сътрудничеството и обмена на информация, подписан от EIOPA и от всички национални компетентни органи в ЕИП с Националната банка на Англия в качеството й на орган, осъществяващ разумна регулационна дейност, и с Органа за финансова дейност на Обединеното кралство запазва действието си и ще влезе в сила от датата, на която договорите за Европейския съюз и вторичното законодателство престанат да се прилагат в Обединеното кралство.

 

EIOPA ще продължи да следи подготовката в сектора и особено що се отнася до разработването и прилагането на извънредните планове.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: