Какви са ключовите показатели за българската икономика към 3 април 2023 г.

Какви са ключовите показатели за българската икономика към 3 април 2023 г. Снимка: pikist.com

ДаннитеДанни от бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ)

1. Производство

През март 2023 г. показателят на доверие в промишлеността намалява с 0,4 пункта в сравнение с февруари 2023 г. по данни от бизнес анкетите на НСИ. 

През януари 2023 г. е регистрирано понижение от 4,3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година.  На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28,9%, и в добивната промишленост - с 18,5%, а увеличение - в преработващата промишленост - с 4,0%.

Календарно изгладените данни показват намаление от 0,4% на строителната продукция през януари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2023 г. се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство с регистрирано намаление от 3,1%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 1,6%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2,3% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и с 0,6% спрямо третото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни. През четвъртото тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 47 430 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 986 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.921193 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 24 688 млн. долара и съответно на 3 637 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 24 250 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 572 евро.

2. Индивидуално потребление 

През януари 2023 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4,0 пункта спрямо октомври 2022 г., като при населението в градовете увеличението е 4,9 пункта, а при населението в селата - 1,8 пункта. Мненията на  потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на домакинствата и общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца остават без съществена промяна в сравнение с предходното наблюдение. В прогнозите за следващите дванадесет месеца обаче при селското население анкетата регистрира известен песимизъм по отношение на финансовото състояние и леко влошени очаквания за икономическата ситуация, докато при градското население очакванията са по-позитивни.

Оборотът в търговията на дребно нараства с 5,6% спрямо януари 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни. През януари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 г. се наблюдава нарастване на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 8,5%), търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 8,1%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0,2%).

За индивидуално потребление през четвъртото тримесечие на 2022 г. са изразходвани 72,5% от произведения БВП. Показателят се увеличава с 5,8% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2021 година (според сезонно изгладените данни).

3. Инвестиции

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 18,0%. Показателят се е увеличил с 1,1% в реално изражение спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни.

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през януари 2023 г. е с 0,8 пункта над нивото от октомври 2022 г. и достига 75,1% по данни от бизнес анкетите на НСИ.

4. Пазар на труда 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица е 3 197.1 хил., от които 1 702.5 хил. мъже и 1 494.6 хил. жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 3,8%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54,9%, като при мъжете този дял е 61,1%, а при жените - 49,2%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица е 128.3 хил., от които 70,8 хил. (55,2%) са мъже и 57,5 хил. (44,8%) - жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 18,4 хил., или с 12,5%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0,6 процентни пункта и достига 3,9%. Коефициентът на безработица намалява с 0,9 процентни пункта при мъжете и с 0,5 процентни пункта при жените и през четвъртото тримесечие на 2022 г. достига съответно 4,0 и 3,7%. 

С 16,1% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година. В индустрията увеличението е с 21,3%, в услугите - със 17,8%, и в строителството - с 11,0%. Данните са предварителни.

През март 2023 г. 30,8% от промишлените предприятия посочват недостига на работна сила като фактор, затрудняващ дейността им, по данни от бизнес анкетите на НСИ.

През декември 2022 г. средната работна заплата е 1 947 лв. - нараства с 5,2% в сравнение с предходния месец и се повишава с 16,2% спрямо декември 2021 година.  

5. Международни трансакции

През март 2023 г. осигуреността на производството с поръчки от чужбина намалява с 1,6 пункта в сравнение с февруари 2023 г. според оценките на мениджърите, регистрирани от бизнес анкетите на НСИ.

За януари 2023 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 326 млн. евро (0,4% от БВП) при отрицателно салдо от 622.1 млн. евро (0,7% от БВП) за януари 2022 година.

Търговското салдо за януари 2023 г. е отрицателно в размер на 68,4 млн. евро (0,1% от БВП) при дефицит от 528,9 млн. евро (0,6% от БВП) за същия период на 2022 година. 

Износът на стоки е 3 937,8 млн. евро (4,4% от БВП) за януари 2023 г., като нараства с 849,4 млн. евро (27,5%) в сравнение с този за януари 2022 г. (3 088,3 млн. евро, 3,7% от БВП). Износът за януари 2022 г. нараства на годишна база с 29,7%. 

Вносът на стоки за януари 2023 г. е 4 006,2 млн. евро (4,4% от БВП), като нараства с 388,9 млн. евро (10,8%) спрямо януари 2022 г. (3 617,2 млн. евро, 4,3% от БВП). Вносът за януари 2022 г. нараства на годишна база с 48,2%.

Преките инвестиции в чужбина за януари 2023 г. се увеличават с 19,9 млн. евро при ръст с 46,7 млн. евро за януари 2022 година. Салдото по статия преки инвестиции е отрицателно в размер на 127,6 млн. евро (0,1% от БВП) при отрицателно салдо от 580,3 млн. евро (0,7% от БВП) за януари 2022 година. Преките чуждестранни инвестиции по предварителни данни нарастват със 147,5 млн. евро за януари 2023 г. при увеличение с 627 млн. евро за януари 2022 година.

През януари 2023 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е отрицателно в размер на 1 051,4 млн. евро (1,2% от БВП) при положителна стойност от 268,3 млн. евро (0,3% от БВП) за януари 2022 година.

Портфейлните инвестиции - активи за януари 2023 г. нарастват със 190,1 млн. евро (0,2% от БВП) при увеличение с 327,5 млн. евро (0,4% от БВП) за януари 2022 година. Портфейлните инвестиции - пасиви за януари 2023 г. нарастват с 1 241,6 млн. евро (1,4% от БВП) при ръст с 59,2 млн. евро (0,1% от БВП) за януари 2022 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2022 г. е отрицателно. През четвъртото тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 9,0%, а вносът на стоки и услуги - с 9,3%, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни.

6. Цени

През февруари 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0,8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за февруари 2023 г. спрямо февруари 2022 г. е 16,0%. През февруари 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: хранителни продукти и безалкохолни напитки (2,4%), съобщения (1,9%), ресторанти и хотели (1,1%), развлечения и култура (1,1%) и здравеопазване (1,0%). Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (1,2%), облекло и обувки (1,2%) и транспорт (0,4%).

През четвърто тримесечие на 2022 г. индексът на цените на жилищата нараства с 13,4% в сравнение със същото тримесечие на 2021 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 9,7% през февруари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Ръст на цените е регистриран при: преработващата промишленост - с 16,5%, добивната промишленост - с 10,8%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,2%. 

През март 14,0% от мениджъритепредвиждат продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца  по данни от бизнес анкетите на НСИ.

7. Парични и финансови показатели

През февруари 2023 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 13,1% (13,1% годишно нарастване през януари 2023 година). В края на февруари 2023 г. широките пари са 143,690 млрд. лв. (81,3% от БВП) при 142,257 млрд. лв. към януари 2023 г. (80,5% от БВП).

Кредитите на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през февруари 2023 г. възлизат на 75,145 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 8,7% на годишна база през февруари 2023 г. (9,9% годишно повишение през януари 2023 г.) и в края на месеца достигат 41,490 млрд. лв. (23,5% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 33,655 млрд. лв. (19,0% от БВП) в края на февруари 2023 година.

През февруари 2023 г. средномесечният валутен курс на лева спрямо долара е 1,83 лв. за 1 щатски долар.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: