Доклад на Greenpeace разкри замърсителя на водите в Западна България

Доклад на Greenpeace разкри замърсителя на водите в Западна България

Проучването, извършено през 2019 г., е съсредоточено върху въздействието на топлоелектрическа централа „Бобов дол“

Известно е, че въглищните електроцентрали са значителен източник на замърсяване на водите и въздуха както по места, така и в цели региони. България е една от страните в ЕС, които силно разчитат на тях с дял на производството на електроенергия от въглища в енергийния си микс  между 40% през лятото и 60% през зимата. Това показва научен доклад на Greenpeace – България.  

Проучването, извършено през 2019 г., е съсредоточено върху въздействието на топлоелектрическа централа „Бобов дол“ върху водите и въздуха в района на Големо село в Западна България. Резултатите от проучването показват, че отпадъчните потоци от ТЕЦ „Бобов дол“ и/или свързаното с централата черно езеро оказват влияние върху качеството на водите и утаечните слоеве на река Разметаница. В рамките на проучването бяха открити доказателства за заустването на значителни количества пепел в река Разметаница от ТЕЦ „Бобов дол“ и неговото черно езеро на 21 май 2019 г. Река Разметаница е приток на река Джерман, която се влива в Струма, а оттам потоците стигат до Бяло море. Докладът посочва, че замърсяването засяга не само областта около ТЕЦ „Бобов дол”, а и преминава границите на България. 

Отпадъчни води с повишени концентрации на различни метали и металоиди, асоциирани с пепел от въглища, редовно се изпускат в околната среда от местата, където се съхраняват отпадъците, генерирани от ТЕЦ-а, се отбелязва в доклада. Организацията е взела проби от речни води и утайките в района около централата и депото за съхранение на отпадъците от дейността  на ТЕЦ-а. Допълнително е проведено тримесечно наблюдение на замърсяването на въздуха от близкото село – Големо село. Анализите на замърсяването на водите и въздуха са направени в лабораторията на Greenpeace в университета в Екситър, Великобритания. 

Изследването на качеството на въздуха установи пет случая на превишавания на среднодневната норма за прахови частици ФПЧ на Европейския съюз и Световната здравна организация. Отчетени са и 11 превишения на препоръчителните според СЗО среднодневни стойности за серен диоксид от 20 μг/куб. м. Средночасовата норма на ЕС за серен диоксид от 350 μг/куб. м е превишена веднъж според данните от периода на проучването, събрани от мобилната станция на ИАОС. Годишно са позволени 24 превишения. Мониторингът на този замърсител е извършен само за два периода от по две седмици и следователно е вероятно през календарната година да бъдат регистрирани и други случаи на превишения на стандартите. 

Реакцията на институциите след сигнала на Greenpeace – България, за неправомерно изхвърляне на пепел в река Разметаница не дава резултат, проверката от регулаторните органи беше извършена по телефона, твърдят от организацията. Въпреки данните за изпускане на отпадъчни води, депото за дългосрочно съхранение на отпадъци „Каменик“ получи разрешително за работа, без да бъде изследвано влиянието му върху околната среда. За момента в района на ТЕЦ-а няма постоянна измервателна станция за отчитане на данни за въздуха. 

„Докато водата става все по-оскъден ресурс, не можем да си позволим да я замърсяваме с остарели технологии за производство на енергия, които едновременно с това усилват климатичната криза и причиняват здравословни проблеми със замърсяване на въздуха“, казва Десислава Микова, координатор на кампанията „Климат и енергия“ в Greenpeace – България.