През 2022 г. реалният растеж на БВП в България е 3,9% спрямо 2021 г.

През 2022 г. реалният растеж на БВП в България е 3,9% спрямо 2021 г. Снимка: НСИ

През 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България възлиза на 167.809 млрд. лв.

През 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава в реално изражение с 3,9% спрямо 2021 година., показват данните на Националния статистически институт.

Актуализираните годишни данни за БВП за 2022 г. са разработени с данни от годишните изчерпателни статистически изследвания, както и въз основа на актуализирана административна информация. 

Графика 1. Годишен растеж на БВП за периода 2010 - 2022 година

БВП през 2022 г. - актуализирани данни по производствен метод

За 2022 г. БВП достига номинален стойностен обем от 167 809 млн. лева. Брутната добавена стойност възлиза на 149 164 млн. лева. 

През 2022 г. индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 4,8 процентни пункта до 28,6%. Относителния дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 4,4%, което е намаление с 0,6 процентни пункта спрямо 2021 година. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, също намалява до 67,0% през 2022 г. при 71,2% през 2021 година.

Реалният растеж на БВП е 3,9% спрямо 2021 година. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 5,3% на годишна база. По-конкретно, през 2022 г. растежът се определя от регистрираното увеличение при:

•          Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - увеличение с 13,1%;

•          Финансови и застрахователни дейности - повишение с 8,0%; 

•          Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - нарастване със 7,0%;


•          Строителство - повишение с 5,4%;

•          Професионални дейности и научни изследвания, административни и спомагателни дейности - нарастване с 5,0%;

•          Операции с недвижими имоти - увеличение с 4,1%;

•          Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - повишение с 1,6%;

•          Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство ; увеличение с 0,9%;

•          Култура, спорт и развлечения; други дейности - нарастване с 0,4%.

            Спад с 4,4% на годишна база е регистриран в Селско, горско и рибно стопанство.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: