Остава висок относителният дял на домакинствата с непроменени доходи

Остава висок относителният дял на домакинствата с непроменени доходи Снимка: stock-free.org

Допълнителна анкета към наблюдението на домакинските бюджети през първото тримесечие на 2023 г.

През първото тримесечие на 2023 г. Националният статистически институт продължи провеждането на допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети с цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата. Анкетирани бяха 5 682 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 053 домакинства.

Остава висок относителният дял на домакинствата с непроменени доходи 

През първото тримесечие на 2023 г., за 74,6% от лицата доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял нараства с 1,6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 година.

Увеличение на доходите са посочили 20,1% от лицата, което е също с 1,6 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., когато увеличение са имали 18,5% от лицата.

Делът на лицата, посочили намаление на доходите за последните 12 месеца, се понижава през първото тримесечие на 2023 г. до 5,3% - с 3,2 процентни пункта по-малко спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Затрудненията при покриване на ежедневните разходи остават значителни

През първото тримесечие на 2023 г. делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, продължава да е относително висок - над 75%. С известни затрудненияса 35,8% от лицата, 26,8% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 14,2% - като много трудно. Делът на лицата, които се справят много трудно, се увеличава с 0,6 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2022 година. 

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 19,7% от лицата, а едва 3,5% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през първото тримесечие се увеличава с 1,5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година. 

Около 1/3 от анкетираните лица ограничават потреблението си на енергия

През първото тримесечие на 2023 г. към въпросника за домакинството е включен допълнителен въпрос - „През предходното тримесечие Вашето домакинство можело ли е да си позволи достатъчно потребление на енергия? (електричество, природен газ или др. за отопление, топла вода, готвене, охлаждане, осветление и електрически уреди)“. 31,2% от лицата са отговорили, че са ограничавали потреблението си на енергия.

28,8% от лицата, живеещи в градовете, са посочили, че не могат да си позволят достатъчно потребление на енергия. В селата делът на лицата с ограничения в потреблението на енергия е 37,8% - с 9 процентни пункта повече в сравнение с градовете.

Удовлетвореността на лицата леко се повишава

Анкетираните лица дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други лица - средно 7,17 през първото тримесечие на 2022 г. и 7,20 през първото тримесечие на 2023 г., при скала на измерване от 0 до 10. 

Най-ниска е удовлетвореността на лицата на възраст 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им. Тази удовлетвореност леко се повишава от 4,51 през първото тримесечие на 2022 г. на 4,63 през същото тримесечие на 2023 година. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност на лицата от финансовото положение през изследваните тримесечия е около 6, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи - около 3.

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните лица е 5,71 през първото тримесечие на 2022 г. и се повишава до 5,99 през първото тримесечие на 2023 г., измерена по същата скала от 0 до 10. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: