Продължаваме да плащаме заради нарушени от държавата права

Продължаваме да плащаме заради нарушени от държавата права Снимка: https://pixabay.com/

Правителството одобри изплащането на 3 989 евро за обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

Министерският съвет одобри изплащането на 3 989 евро за обезщетение след споразумение по жалба пред Европейския съд по правата на човека. Разглежданото дело е сходно с делото „Стоянов и Табаков срещу България“, № 34130/04, като жалбата е подадена от същите жалбоподатели и е със същия предмет, и представлява добре установена практика на ЕСПЧ, който с решение от 26 ноември 2013 г. констатира нарушения на член 6 § 1, член 1 от Протокол № 1 и член 13 от Конвенцията, поради продължителното неизпълнение на влезлите в сила национални съдебни решения в полза на жалбоподателите.

Предмет на настоящата жалба е новото развитие по случая след постановяване на решението на ЕСПЧ от 2013 г., а именно продължителното неизпълнение на влезлите в сила национални съдебни решения в полза на жалбоподателите. 


С решение ЕСПЧ от 7 декември 2021 г., в сила от 7 март 2022 г., Съдът прие, че е налице нарушение на член 6 § 1 и на член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията и присъди на първия жалбоподател обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3 600 евро (три хиляди и шестстотин евро).

По отношение на претендираните имуществени вреди, ЕСПЧ прие, че въпросът не е готов за решаване, тъй като все още е възможно да бъде постигнато изпълнение на окончателните решения и отложи произнасянето си по този въпрос, като прикани страните да уведомят Съда в рамките на шест месеца от датата, на която решението стане окончателно в съответствие с член 44 § 2 от Конвенцията, за всяко споразумение, което биха могли да постигнат.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение и първият жалбоподател прие предложените условия на споразумението. 
За извънсъдебното уреждане на спора със сключване на приятелско споразумение, българското правителство прие да изплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 3 989 евро за всички имуществени вреди, разходи и разноски.

Правителството одобри изплащането и на обезщетение от 3500 евро

Министерският съвет одобри едностранна декларация по дело, заведено пред Европейския съд по правата на човека.  Жалбоподателят, ,,Тимотей Мотърс“ ЕООД е търговско дружество, което през 2015 г. сключва договор за продажба на изплащане за лек автомобил. Няколко месеца по-късно купувачът е заловен да превозва нелегални имигранти. Той сключва споразумение с прокуратурата, като процесният автомобил е отнет в полза на държавата.

Дружеството жалбоподател твърди, че е нарушено правото му на мирно ползване на притежанията поради отнемането на автомобила, на който то е собственик, в наказателно производство, по което не е било страна и в което не е имало възможност да участва. Дружеството не е имало и ефективно вътрешноправно средство за защита по горните оплаквания.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по делото Ṻnsped Paket Servisi San. ve tic. А.Ṣ. срещу България (жалба № 3503/08), установяващо нарушение по член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на правата на човека по сходен казус, както и Решение № 12/2021 г. на Конституционния съд, българското правителство одобри едностранна декларация на основание чл. 3 7 от Конвенцията.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: